Penggunaan Insulin dan Vaksin Meningitis Kepada Jemaah Haji Menurut Perspektif Islam

Ahmad Nuryani, Nur Pratiwi, Abdul Basir Mohammad

Sari


Perkembangan sains dan teknologi telah memberi impak positif terhadap kehidupan manusia termasuk dalam penghasilan produk makanan dan perobatan. Dewasa ini telah timbul pelbagai isu halal haram sama ada berkaitan dengan bahan yang digunakan, cara pemprosesan dan penyediaan barangan akhir kepada para pengguna. Khususnya berkaitan dengan bahan yang digunakan, isu yang seringkali timbul adalah sumber berasaskan khinzir dan derivatifnya, darah, bangkai, alkohol dan arak. Sejajar dengan itu, dalam menangani isu berkenaan para fuqaha telah mengemukakan pendekatan bervariasi sebagai jalan penyelesaian terhadap persoalan yang timbul sama ada berasaskan sumber primer dan sekunder hukum Islam. Sumber hukum ini dimobilasikan melalui ijtihad sama ada berbentuk jama’i ataupun fardi. Dalam menjana aktiviti ijtihad, beberapa nilai baru boleh diambil kira bagi memantapkan hukum yang akan diputuskan. Antaranya nilai budaya dan nilai saintifik. Justeru, kertas kerja ini akan menjelaskan tentang proses istihalah dalam perspektif ulama islam dahulu dan ulama islam masa kini hubungan timbal baliknya dengan hukum Islam. Beberapa isu tentang penggunaan obat-obatan berunsurkan benda haram bagi Jemaah haji akan dibincangkan bagi merealisasikan pengambilkiraan nilai saintifik dalam penetapan hukum Islam.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al – Quran.

Al-Zuhayli Wahbah .1997. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 1, cet. 4, Damsyik: Dar Al-Fikr.

Abd Rahman. 2013. Vaksin Haji Haram?. Main/PJ/ISTAC/Nilai/K/K2/IIBF.

Dr. Saadan Man. 2009. Pendekatan Istihalah Dalam Produk yang Berunsurkan Babi, Seminar Najis Mughallazah dalam Dunia Kontemporari. Selangor.

Abd Rahman, B. Pham. 2012. Halalkah Ubat Anda?.Kuala Lumpur.

Zaharuddin Abd Rahman. 2010. Jemaah Haji Malaysia Menggunakan Vaksin Haram?. (www.zaharuddin.net)

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 06/2010. Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jemaah Haji Atau Umrah. http://www.mui.or.id

http://qurainiyanti.blogspot.com/2013/09/pembuatan-vaksin-dan-insulin.html.

http://anitanet.staff.ipb.ac.id%29/.2013

http://www.jurnalhaji.com/2010/08/04/tak-ada-vaksin-meningitis-yang-bebas-enzim-babi/


Refbacks

  • »
  • »
  • »
  • »
  • »


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :