Berinteraksi dengan Turáth (Manuskrip), Menimba Tahqiq Turáth di Ma‘had al- Makhtùtát, Kairo

Metsra Wirman Alidin

Sari


Makalah ini ditulis dengan maksud untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat kepada fihak – fihak yang mempunyai ketertarikan dengan manuskrip atau sedang mengkaji dan meneliti karya – karya ulama yang berwibawa dalam kajian ilmu - ilmu dan budaya Islam. Warisan keilmuan Islam (Turáth Islam) yang begitu banyak menuntut seseorang peneliti dan pakar khusus untuk memahami kunci – kunci pembuka yang dapat mengantarkannya kepada informasi yang dibutuhkan secara cekap, baik dari segi masa yang tersedia, fikiran yang tajam dalam beranalisis maupun tenaga kuat. Bagi pemula, tulisan ini diharapkan dapat memberi jawaban “dari mana harus memulai?”serta manfaat dan bermakna bagi masyarakat secara umum, ketika ingin merujuk kepada Turáth Islam.

Teks Lengkap:

PDF (English)

Referensi


. Hilwaji, A. A. 2002. Makhtùtát ‘Arabi. Cairo: al-Dár al-Misriyyah al-Lubnániyah.

. Munajid, S. none. Qawá‘Id Al-Tahqiq Al-Turáth. Cairo: Dár al-‘Ulùm Press.

. Nabhan, K. A. 2006. Al-‘Aláqat Bayna Nusùs Fi Ta’lif Al -‘Arabi. Cairo: University Press.

. Shanti, I. M. 2004. Adawat at-Tahqiq an-Nushus; Al-Mashadir Al -‘Ammah. Cairo: Ma’had al-Makhthuthat al-‘Arabiyyah Press.

. Sulaiman, H. M. none. Al-Turáth Al-‘Arábi Al- Islámi Cairo: Dar al-Sya'ab.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :