Pengamalan Komunikasi Kemanusiaan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PDP) Pensyarah Politeknik Premier Malaysia

Abu Hashim Bin Saad, Zulkefli Bin Aini

Sari


Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengamalan komunikasi kemanusiaan dalam pengajaran dan pembelajaran (PDP) dalam kalangan pensyarah politeknik premier Malaysia. Secara khususnya, kajian ini cuba melihat aspek komunikasi kemanusiaan menerusi tiga unsur utama iaitu al-nafs (jiwa), al-caql (akal) dan al-qalb (hati). Seramai 297 orang sampel daripada 1289 responden telah dipilih untuk menjawab soal selidik yang telah dikemukakan. Responden yang dipilih terdiri daripada pensyarah daripada tiga buah politeknik premier Malaysia. Data yang dikumpulkan telah dianalisa menggunakan kaedah statistik deskriptif yang menggunakan skor kekerapan, peratusan dan min dalam menganalisa hasil kajian. Dapatan kajian ini menunjukkan pensyarah politeknik premier kerap mengamalkan komunikasi kemanusiaan dalam sesi PDP mereka. Bagi komunikasi kemanusiaan menerusi unsur al-nafs (jiwa) keseluruhan, dapatan kajian terhadap item soalan tersebut berada pada tahap tinggi dengan nilai purata min keseluruhan adalah (min= 4.39). Sementara itu, menerusi unsur al-caql (akal) nilai purata min keseluruhan adalah tinggi iaitu (min=4.30) manakala komunikasi kemanusiaan melalui unsur al-qalb (hati) mendapati nilai purata min keseluruhan juga adalah tinggi iaitu (min=4.27). Oleh itu, komunikasi yang mempunyai sentuhan jiwa, kemahiran penggunaan akal serta komunikasi daripada hati amat perlu dikuasai dan dipraktikkan oleh pensyarah bagi menjamin keberkesanan proses PDP.

Kata Kunci


Komunikasi kemanusiaan; PDP; jiwa; akal; hati

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Ab. Rahman Abu Bakar. (1996). Komunikasi Bilik Darjah. Jurnal Akademik: Maktab Perguruan Kota Bahru, Pengkalan Chepa, Kelantan.

Azmil Hashim. (2010). Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Tahfiz Darul Quran dan Maahad Tahfiz al- Quran Negeri. Tesis Dr. Fal, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhamed bin Muhammad. (2013). MukhtasarIhya’ Ulum al-Din. Terj. Zaid Husein Al-Hamid. Kuala Lumpur: Darul Nu’man

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhamed bin Muhammad. (1988). Ihya’ cUlum al-Din. Jil 1-4. Ter. Prof. TK. H. Ismail Yakub MA-SH. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Ee Ah Meng. (2003). Psikologi Pendidikan II. Edisi Kedua. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sd. Bhd.

Hashim Deraman, Suhaimi Yusof, Ruslei Abdullah & Shaari Nawi. (2007). Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Dlm. Sulaiman Md. Yassin, Mohd Salleh Lebar & Azlina Abu Bakar (pnyt.). Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Kepimpinan Pendidikan, hlm. 53-105. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Khairul Anuar A. Rahman. (2012). Disposisi Guru Berkesan: Personaliti Dan Kemahiran Komunikasi. Jurnal Akademika 82(2), 37-44.

Mohd Aderi Che Noh. (2008). Hubungan Antara Amalan Pengajaran Guru Dan Pencapaian Tilawah Al-Qur’an Murid Tingkatan Dua di Malaysia. Tesis Dr. Fal, Universiti Putra Malaysia.

Mohd Khairuddin Abdullah, Khalid Hj Johari, Ag Yusof Ag Chuchu & Halimah Laji. (2014). Komunikasi Guru Dalam Bilik Darjah Dan Tingkah Laku Delinkuen Murid Sekolah Menengah. Jurnal Pemikir Pendidikan 5, 59-77.

Mohd Majid Konting. (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Safar Hashim dan Fatimah Yusoff. (1988). Komunikasi Antara Manusia: Ciri-ciri Penting Dalam Komunikasi Peribadi Dan Komunikasi Awam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka.

Mohd Safiee Hj. Idris, Hj. Ashari Sikor, Siti Zahara Binti Mohd Ariff, Mohd Zaid Mustafa, Ahmad Rizal Madar dan Latifah Md. Ariffine. (2008). Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Sekolah Menengah Teknik Di Negeri Melaka. Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia, 22-23 Oktober 2008

Mohd Shahudin Karim, Rosy Talin, Bahari Md Shah, Lee Bih Ni & Musirin Mohsin. (2016).Ciri Personaliti Berkualiti Guru Dalam Pengajaran: Sebuah Kajian Kes Dalam Kalangan Guru Sejarah Tingkatan Enam Di Daerah Penampang, Sabah. International Conference on Language, Literature, Culture and Education, 30 & 31 January,

Sulaiman Md Yassin, Mohd. Salleh Lebar & Azlina Abu Bakar (pnyt.). (2002). Komunikasi dalam Pengajaran dan Kepemimpinan Pendidikan. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhd.

Syofia Ulfah, Zamri Mahamod & Jamaludin Badusah. (2013).Kemahiran Komunikasi Interpersonal Ekspresif: Mencipta Guru Bahasa Indonesia Yang Penyayang. GEMA Online™ Journal of Language Studies 13(1), 139 – 154.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :