Unsur Kebiasaan Bahasa Yang Terdapat Dalam Al-Quran

Rasyad Afif Ibrahim, Muhd Najib Abdul Kadir, Haziyah Hussin

Sari


Bahasa Al-Quran memiliki unsur kepelbagaian makna sehingga terbentuknya ilmu al-Wujūh wa al-Naẓā’ir. Unsur kepelbagaian ini membuka peluang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menimbulkan fitnah atas nama Al-Quran. Dalam hal ini, unsur kebiasaan bahasa Al-Quran perlu ada bagi mengimbangi keluasan bahasa yang dimiliki Al-Quran. Dengan menggunakan metode analisis kandungan, kajian ini cuba memperjelaskan unsur kebiasaan bahasa Al-Quran yang masih belum popular dalam kajian tafsir dan ᶜUlūm al-Qur’ān. Hasil kajian mendapati kebiasaan bahasa Al-Quran melibatkan aspek lafaz dan uslub yang berulang-ulang menggunakan gaya dan makna yang sama. Pengetahuan mengenai klausa-klausa isyarat ulama dapat membantu proses mengeluarkan penyataan tentang kebiasaan bahasa yang tersembunyi dalam karya para ulama.

Kata Kunci


Bahasa Al-Quran; Kebiasaan; al-Wujūh wa al-Naẓā’ir..

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abd Moqsith, Razali. 2009. Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Quran. KataKita.

Abū Ḥayyān, Muhammad bin Yūsuf. 2001. Al-Baḥr Al-Muḥīṭ. Beirut: Dār al-Kutub al-ͨIlmiyah.

Abu Zahrah, Muhammad bin Ahmad. t.th. Zahrat Al-Tafāsir. Kaherah: Dār al-Fikr al-ᶜArabī.

Al-Alūsī, Shihāb al-Dīn. 1415. Rūh Al-Maᶜāni Fi Tafsīr Al-Qur’an Al-ᶜAẓīm Wa Al-Sabᶜ Al-Mathāni. Ali Abd al-Bāri Aṭiyyah (pnyt.). Beirut: Dār al-Kutub al-ͨIlmiyah.

Al-ᶜAjmī, Shāfi Sulṭān. 2010. ᶜādāt al-qur’an al-lughawiyah wa al-mawḍūᶜiyah. Majallah al-Ulum al-Syar’iyah. 3(2):489–527.

Al-ᶜUbayd, Ali Sulaiman. 1418. Tafsīr Al-Quran Al-Karīm Uṣūluh Wa Ḍawābiṭuh. 1st ed. Riyadh: Maktabah al-Tawbah.

Al-ᶜUwayd, ᶜAbd al-ᶜAzīz. 1431. Ṭaᶜāruḍ Dilālāt Al-Alfāẓ Wa Al-Tarjīḥ Baynahā Dirāsah Uṣūliyah Taṭbiqiyah Muqāranah. Riyadh: Maktabah Dār al-Minhāj.

Al-Dāmaghānī, al-Ḥussayn Muhammad. 1980. Qāmūs Al-Qur’an Aw Iṣlāḥ Al-Wujūh Wa Al-Naẓā’ir Fi Al-Qur’an Al-Karīm. 3rd ed. Beirut: Dār al-ͨIlm li al-Malāyin.

Al-Dhahabī, Muhammad Hussayn. 2000. Al-Tafsīr Wa Al-Mufassirūn. 7th ed. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Fiqhī, Laṭīfah ᶜAlī. 2008. Al-Taṣawwūr Al-Uṣūlī Li Khafā’ Al-Maᶜnā Fi Al-Naṣ Al-Qur’ānī. Tripoli: Majlis al-Thaqāfah al-ᶜĀm.

Al-Kiyā al-Harāsī, Imad al-Din. 1983. Aḥkām Al-Qur’an. Beirut: Dār al-Kutub al-ͨIlmiyah.

Al-Qarnī, Barīk Saᶜīd. 2005. Kulliyāt Al-Alfāẓ Fī Al-Tafsīr Dirāsah Naẓriyyah Taṭbīqiyyah. Riyadh: Fahrasah Maktabah al-Mulk Fahd al-Waṭaniyyah.

Al-Qāsimī, Muhammad Jamal al-Dīn. 1994. Maḥāsin Al-Ta’wīl. Beirut: Dar Iḥyā’ al-Turāth al-ͨArabī.

Al-Rāfiᶜī, Muṣṭafa Ṣādiq. 1973. Iᶜjāz Al-Qur’ān Wa Al-Balāghah Al-Nabawiyah. 9th ed. Beirut: Dār al-Kitāb al-ͨArabiy.

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. 2000. Al-Tafsīr Al-Kabīr. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-ͨIlmiyah.

Al-Saᶜdī, Abd al-Raḥman. 2000. Taysīr Al-Karīm Al-Raḥman Fī Tafsīr Kalām Al-Manān. t.tp: Mu’assasah al-Risālah.

Al-Samᶜānī, Abu al-Muẓaffar. 1997. Tafsir Al-Samᶜānī. Arab Saudi: Dār al-Waṭan li al-Nashr.

Al-Shanqiṭī, Muhammad al-Amīn. 1995. Aḍwā’ Al-Bayān Fi “Īḍāh Al-Qur”an Bi Al-Qur’an. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Shāṭibī, Abu Isḥāq. 1997. Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Sharīᶜah. Beirut: Dār al-Kutub al-ͨIlmiyah.

Al-Suyūṭī, Abd al-Rahman. 1974. Al-Itqān Fī ᶜUlūm Al-Qur’ān. Muhammad Abu al-Faḍl Ibrahim (pnyt.). t.tp: Al-Hay’ah al-Miṣriyyah al-Ammāh li al-Kitāb.

Al-Ṭayyār, Musāᶜid. 1422. Al-Tafsīr Al-Lughawī Li Al-Quran Al-Karīm. t.tp: Dār Ibn Jawzi.

———. 1993. Fuṣūl Fī Uṣūl Al-Tafsīr. 1st ed. Riyadh: Dār Nashr al-Dawliy.

Al-Thanayān, Rāshid bin Ḥamūd. 2011. ᶜĀdāt Al-Qur’ān Al-Uslūbiyah Dirāsah Taṭbīqiyah. Riyadh: Dār al-Tadmuriyah.

Al-Zarkashī, Badr al-Dīn Muhammad. 1957. Al-Burhān Fī ᶜUlūm Al-Qur’ān. Muhammad Abu al-Faḍl Ibrahim (pnyt.). t.tp: Dār Ihyā’ al-Kutub al-Arabiyah.

Al-Zarqānī, Muhammad Abd al-Aẓīm. 1998. Manāhil Al-ᶜIrfān Fi ᶜUlūm Al-Qur’ān. Badīͨ al-Sayd Al-Laḥḥam (pnyt.). Dār Qutaybah.

Ibn al-Jawzī, Abd al-Raḥman. 1984. Nuzhat Al-Aᶜyun Al-Nawāẓir Fi ᶜIlm Al-Wujūh Wa Al-Naẓā’ir. 1st ed. Beirut: Mu’assasah al-Risālah.

Ibn al-Qayyim, Muhammad bin Abu Bakar. 1987. Jalā’ Al-Afhām Fī Faḍl Al-Ṣalāt ᶜAla Muhammad Khayr Al-Anām. Kuwait: Dar al-ͨArūbah.

———. 1996. Badā’iᶜ Al-Fawā’id. Mekah: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz.

Ibn ᶜAjībah, Ahmad. 2002. Al-Baḥr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Quran Al-Majīd. Beirut: Dār al-Kutub al-ͨIlmiyah.

Ibn ᶜĀshur, Muhammad al-Ṭāhir. 1984. Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr. Tunisia: Al-Dār al-Tunisiyah.

Ibn Fāris, Ahmad. 2002. Al-Afrād. Hatim Salih Al-Damin (pnyt.). 2nd ed. Damsyik: Dar al-Basha’ir.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’. 1998. Al-Bidāyah Al-Nihāyah. Ahmad Abd al-Wahhāb Fatīh (pnyt.). 5th ed. Kaherah: Dār al-Hadith.

———. 1999. Tafsīr Al-Qur’an Al-ᶜAẓīm. t.tp: Dār Ṭaybah.

Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abd Halim. 1404. Daqā’iq Al-Tafsīr Al-Jāmiᶜ Li Tafsīr Ibn Taymiyyah. Damsyik: Mu’assasah ͨUlūm Al-Quran.

———. 2005. Majmūᶜ Al-Fatāwā. Kaherah: Dār al-Wafā’.

Mukarram, Abd al-ͨĀl Sālim. 1996. Al-Mushtarak Al-Lafẓī Fī Al-Ḥaql Al-Qur’ānī. 1st ed. Beirut: Mu’assasah al-Risālah.

Riḍā, Rashīd. 1990. Tafsīr Al-Qur’an Al-Ḥakīm (Tafsīr Al-Manār). Kaherah: Al-Hay’ah al-Miṣriyyah al-Ammāh li al-Kitāb.

Sabūᶜī, Ṣāliḥ. 2005. Al-tahlīl al-lughawī fī tafsīr ibn ᶜāshūr dirāsah manhajiyyah wa taḥlīliyah li namazuj min suratay al-baqarah wa āli ᶜimrān. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Ṭanṭāwī, Muhammad Sayd. 1997. Al-Tafsīr Al-Wasīṭ Li Al-Quran Al-Karīm. Kaherah: Dār Nahḍah.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :