Strategi-strategi Psikologi Merekrut Pemikiran Muslim dalam Majalah Dabiq

Noor Izatie Che Zawawi, ZulʽAzmi Yaakob, Nur Farhana Abdul Rahman

Sari


Kemunculan banyak majalah adalah disebabkan oleh propaganda atau strategi-strategi dalam menyebarkan ideologi kumpulan ekstremis Islam. Majalah Dabiq muncul adalah sebagai hasil perkembangan propaganda kumpulan Islamic State (IS) yang mana mempunyai naratif-naratif tersendiri dalam menyebarkan ideologinya dan menarik orang ramai di seluruh dunia menyertai jihadnya. Kertas kerja ini menumpukan strategi-strategi psikologi yang digunakan oleh kumpulan IS dalam majalah Dabiq dalam merekrut pemikiran orang ramai menyertai perjuangannya.

Kata Kunci


Jihad, propaganda, Dabiq, naratif-naratif, IS

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Quran.

Abdur Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. “Cara Terbaik dalam Memohon Ampunan,” Accessed August 5, 2017. http://ebooks-islam.fuwafuwa.info/%5BAbdur%20Razak%20Ibnu%20Abdul%20Muhsin%20Al-Abbad%5D%20Cara%20Terbaik%20dalam%20Memohon%20Ampunan.pdf, 2008.

Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qushairi al-Nisāburi. 2000. Sahih Muslim bi sharh al-Nawawi Yahyā bin Sharf al-Nawawi al-Dimashqī al-Shāfiʿi. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah.

Ahmad Dzikran. Mati Syahid. Kuala Lumpur: Al-Mihrab Publications Sdn. Bhd, t.th.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, Jil. 16, 2009.

Al-Qaradhawi, Yusuf. Astaghfirullah “Ampunanmu Ya Allah Aku Harapkan”. Terj. Muhammad Zaini Yahya. Selangor: Syabab Book Link, 2012.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. Al-Jami’ li Ahkam al-Quran. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Anon. “Dabiq Issue 1: The Return of Khilafah,” Accessed November 10, 2016. https://khilafatimes.files.wordpress.com/2015/08/islamic-state-22dc481biq-magazine-122.pdf, 2014.

Anon. “Dabiq Issue 7: From Hypocrisy to Apostasy The Extinction of The Grayzone,” Accessed November 10, 2016. https://khilafatimes.files.wordpress.com/2015/08/the-islamic-state-e2809cdc481biq-magazine-722.pdf, 2015.

Anon. “Dabiq Issue 13: The Rāfidah From Ibn Saba’ to The Dajjāl,” Accessed November 10, 2016.https://khilafatimes.files.wordpress.com/2015/08/the-islamic-state-e2809cdacc84biq-magazine-13e280b3.pdf, 2016.

Hanif Yusabra Yusuf. Islamic State (IS): Implikasi Kepada Keselamatan Malaysia. Kertas kerja Academia, t.th.

Ibn Hajar al-ʿAsqalānī, Ahmad bin ʿAlī. 2013. Fath al-Bārī bi sharh Sahīh al-Bukhārī. Beirut: Dar al-Risālat al-ʿĀlamiah.

Kamus Dewan. Edisi keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.

Mohammad Isa bin Surah At-Tirmizi, Tarjamah Sunan At-Tirmidzi. Terj. Moh. Zuhri. Kuala Lumpur: Victory Agencie, Jil. 2, 1993.

Al-Mubārakfūrī, Muhammad ʿAbd al-Rahmān bin ʿAbd al-Rahīm. 1990. Tuhfat al-Ahwadhi bi sharh Jāmiʿ al-Tirmidhī. Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyah.

Muhammad Mustafa al-Zuhaily. Al-Mu’tamad Dalam fiqh Mazhab Syafi’i. Kuala Lumpur: Persekutuan Seruan Islam (Jam’iah) Selangor dan Wilayah Persekutuan, 2012.

Musthafa Bugha. Mukhtasar Sahih Bukhari. Johor: Perniagaan Jahabersa, 2013.

Musthafa Bugha. Mukhtasar Sahih Muslim. Terj. Muhammad Amar Adly & Muhammad Yusuf. S. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2013.

Zeiger, Sara. Bagaimana Untuk Menjejaskan Naratif Ekstremis Ganas di Asia Tenggara. Jakarta: Iman Badwan, 2016.

ZulʽAzmi Yaakob & Ahmad Sunawari Long, Terorisme sebagai Cabaran Ideologi Muslim Masa Kini: Satu Analisis dari Perspektif Falsafah, International Journal of Islamic Thought, Vol. 7, 2015.

Zulkarnain Haron. “Islamic State (IS) Soalan-Soalan Lazim.” Berita Tentera Darat Malaysia, 205: 50-55, https://btdmonline.net/archive/btdm205/mobile/index.html#p=1 (Accessed April 17, 2017), 2016.

Zulkarnain Haron. “Melawan Naratif-naratif IS/ISIS/DAESH,” Berita Tentera Darat Malaysia, Accessed April 15, 2017. https://btdmonline.net/2016/03/melawan-naratif-naratif-islamic-state-di-iraq-dan-syria-isis-a-k-a-ad-dawla-al-islmiyya-fi-iraq-wa-ash-sham-daesh-apa-yang-perlu-anda-ketahui-dan-bagaimana-melawan-naratif-naratif-tersebut/, March 25, 2016.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :