Pelaksanaan Bimbingan Kerohanian Semasa Operasi Terhadap Anggota Tentera Darat Malaysia (TDM)

Zulkeple Abullah Sani, Khazri Osman

Sari


Semangat juang bagi angkatan tentera merupakan elemen terpenting dalam menentukan sebuah ketumbukan itu dapat bertahanan menyerang atau diserang. Semangat juang diperolehi dan disuburkan melalui amalan kerohanian terdiri dari kepercayaan terhadap Ilahi, ibadah yang dituntut dan nilai-nilai murni dari akhlak dan ketenteraan. Bimbingan kerohanian dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dipertanggungjawabkan kepada Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT). Namun bukanlah mudah untuk menyuburkan semangat yang penting ini jika pendidikan agama dan kerohanian tidak dilaksanakan secara berterusan dan bersistematik. Oleh kerana itu, kajian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan kerohanian semasa operasi yang dilaksanakan terhadap anggota TDM melalui manual Doktrin KAGAT Semasa Perang yang diterbitkan pada tahun 2009 di bawah Seksyen 5. Reka bentuk kajian ini adalah kuantitatif yang berbentuk kajian tinjauan. Data dikumpulkan menerusi borang soal selidik dan dianalisis menggunakan perisian komputer Statistical Package for the Social Science (SPSS) Version 23 berdasarkan kekerapan, peratus dan min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelaksanaan dalam aktiviti bimbingan aspek kerohanian semasa operasi terhadap anggota TDM secara keseluruhannya masih di tahap sederhana. Walau bagaimanapun, aktiviti ini tetap dan terus dilaksana pada setiap kali operasi TDM diadakan. Manual Doktrin KAGAT Semasa Perang membuktikan anggota KAGAT telah mula menumpukan perhatian terhadap latihan khususnya aspek penugasan operasi dalam mencapai tahap sempurna untuk membimbing kerohanian anggota tentera sekaligus membantu TDM menggalas tanggungjawab.

Kata Kunci


Kor Agama Angkatan Tentera (KAGAT); Bimbingan Kerohanian

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. 1993. Mauizah Al-Mu’minīn Min Ihya ͨ Ulum Al-Dīn. Ptrj Syed Ahmad Semait. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. 2000. Rawdah Al-Talibin Wa ’Umdah Al-Salikin. Beirut: Dal al-Nahdah al Hadisah.

Asmawati Suhid. 2016. Pengajaran adab & akhlak islam dalam membangunkan modal insan. Jurnal Pengajian Umum Bil.8.

Burhanuddin Jalal. 2015. Tahap penghayatan islam dalam pengurusan diri anggota angkatan tentera malaysia. Jurnal Kepimpinan Pendidikan 2(2):34–41.

Daud Mohamed Salleh, Noor Azmi Mohd Zainol, & Zahimi Zainol Abidin. 2015. Keberkesanan program pengajian islam terhadap kefahaman islam dalam kalangan anggota tentera. International Seminar On al-Quran In Contemporary Society .

Elmi Baharuddin, & Zainab Ramli. 2014. Definisi dan konsep kecerdasan ruhaniah menurut perspektif sarjana islam. Jurnal Penyelidikan JAKIM Bil 26 .

Fr. Louwis Ma’luf al Yassu’i, & Bernard Tottel al Yassu’i. 1987. Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa al-I’lam. Beirut: Dar Al Masyrik.

Jabatan Arah KAGAT. 2010. Meniti Kecemerlangan. 1st ed. Kuala Lumpur: Markas Angkatan Tentera Malaysia.

Jabatan Arah KAGAT. 2016. Kursus Pegawai Staf Agama Gred 2. Kuala Lumpur. Markas Angkatan Tentera Malaysia.

Jabatan Arah Kor Agama Angkatan Tentera. 1995. Pendidikan Rohani Untuk Pusat-Pusat Latihan Angkatan Tentera Malaysia. Kuala Lumpur: Kor Agama Angkatan Tentera.

Khairul Fauzi Azmi, & Badlihisham Mohd Nasir. 2012. Pelaksanaan perkhidmatan dasar pembinaan mental dan kerohanian islam (dpmki) di bawah kepimpinan organisasi kor agama angkatan tentera (kagat). Proceeding: International Conference On Islamic Leadership-2 (ICIL) .

Kor Agama Angkatan Tentera. 1997. KAGAT Wadah Dan Profesionalisma KAGAT - Wadah Dan Profesionalisma. Kuala Lumpur: Smart Print & Stationer Sdn.Bhd.

Markas Latihan dan Doktrin Tentera Darat. 2010. Tentera Darat Malaysia. Markas Latihan Dan Doktrin Tentera Darat.

Ministry of Defence, Shrivenham, SWINDON, Wiltshire, & 8RF, SN6. t.th. Army Doctrine Publication Operation. UK.

Mohd Rahim Awang. 1997. KAGAT Wadah Dan Profesionalisma. Kuala Lumpur: Kor Agama Angkatan Tentera.

Mohd Rashidi Bujai, & Azmil Hashim. 2015. Pelaksanaan aktiviti keagamaan dan hubungannya dengan penghayatan kerohanian anggota atm. Tinta Artikulasi Membina Ummah 1(1):176–86.

Nawawi Daud. 2017. Pelaksanaan Tugas Anggota KAGAT Terhadap Operasi TDM. Kuala Lumpur. Temu bual, 23 November.

Noor Azmi Mohd Zainol, & Daud Mohamed Salleh. 2015. Pembentukan model kepimpinan ketenteraan berteraskan al-quran dan sunnah. International Seminar On al-Quran In Contemporary Society 589–601.

Nora Ahmad@Aziz. 2014. Peranan sel psikologi dan kaunseling tentera darat (spk td) dalam menangani konflik keluarga tentera darat. Tesis Sarjana Falsafah: Jabatan Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Riduwan. 2012. Skala Pengukuran Variable-variable: Penelitian. Alfabeta, Bandung.

Sel Agama TDM. 2018. Aktiviti Kerohanian Anggota TDM. Laporan Aktiviti Kerohanian Anggota TDM Berakhir 2017.

Seyyed Hossein Nasr. 1987. Islamic Spirituality Faundation. London: Routledge Taylor & Francis Group.

Zulkifli Mustafa. 2016. Pembangunan dan pelaksanaan kursus pendidikan islam dan fardu ain (pifa) dalam angkatan tentera malaysia. Tesis Sarjana Falsafah: Jabatan Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :