Analisis Punca Perceraian Dalam Kalangan Remaja: Kajian Kes di Kota Bharu 2010-2014

Wan Murni Binti Wan Moktar, Anwar Fakhri Bin Omar

Sari


Perceraian merupakan isu sejagat yang sering berlaku dalam kalangan remaja pada hari ini. Hal ini sekaligus menghancurkan keharmonian dalam rumah tangga. Perceraian bermaksud putus hubungan suami isteri, berpisah dan menceraikan untuk hidup berasingan. Perceraian yang terdapat dalam Enakmen Keluarga Islam Negeri yang sedang berkuatkuasa di negeri-negeri berkenaan adalah perceraian dengan lafaz talak, pengesahan lafaz talak, cerai taklik dan tebus talak. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat punca perceraian dalam kalangan remaja di Kota Bharu. Sehubungan dengan itu, kajian ini adalah ingin melihat kekerapan peringkat umur yang terlibat dalam kes perceraian remaja dalam tempoh 2010 hingga 2014 dan meneroka faktor-faktor berlakunya perceraian dalam kalangan remaja di Kota Bharu. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan mengambil pendekatan analisis data dan dokumen bagi mengenalpasti punca perceraian dalam kalangan remaja di Mahkamah Syariah Kota Bharu berdasarkan Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan 1/1983 dan merujuk buku-buku ilmiah. Kajian ini diharapkan dapat membantu Jabatan Agama Islam Negeri Kelantan dengan mempertingkatkan modul kursus pra perkahwinan dan membuat penambahbaikan dari masa ke masa supaya pasangan yang akan mendirikan rumah tangga lebih memahami tanggungjawab mereka seterusnya dapat mengelakkan daripada berlakunya perceraian.

Kata Kunci


Perceraian; Punca; Remaja; Kota Bharu

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Quran

Abdullah Basmeh.(1995). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran . Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

Abd. Rahim Abd. Rashid Sufean Hussin Jamaludin Tubah,(1999) Institusi Keluarga Menghadapi Cabaran Alaf Baru, utusan Publication & Distributors Sdn.Bhd. Terbitan Pertama, 1999

Abdullah Hassan & Ainon Mohd (2006), Kemahiran Menyelasaikan Krisis Rumah Tangga, Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd. Terbitan Pertama,

Akhlak Rasulullah SAW yang disebutkan dalam al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik bagi kamu iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari Akhirat, serta ia juga banyak menyebut dan memperingati Allah (dalam masa susah dan senang)” (al-Ahzab, 33:21).

Al-Jaziri, Abdul Rahman ( 1938), Kitab Al-Fiqh ‘ Ala Al Mazahib Al Arba’ah, Dar Al Ihya Al Turath Al-Arabi, Beirut, Juzuk 4, hlm.287

B. Aisha Lemu and Fateema Heeren, Woman In Islam, Leicester : The Islamic Foundation, 1978, hlm 21.

Fadhilah Hj. Said. (1980). Asas kekeluargaan dalam Islam, Kuala Lumpur: Penerbit Knight

Hasniah Hassan (2005). Keberkesanan Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah 1979 : Dalam Menangani Masalah Perceraian Dalam Kalangan Orang Islam Kedah. Disertasi Sarjana, Ukm Bangi Selangor.

Hayati Ibrahim, Nazady Harun dan Junaidi Ladjana, Harian Metro Edisi 15 April 2014.

Ibrahim Lembut (2014), Berita Harian Edisi 4 Jun 2014. Hlm.10.

Marzulina Omar (2003, November). Perkara Halal Yang Paling Dibenci Allah. Majalah Sinar Rohani.

Mat Saad Abd Rahman. (t.t) Undang-undang keluarga Islam aturan perkahwinan suatu pendekatan berdasarkan amalan semasa. Petaling Jaya. Penerbit: Intel multimedia & Publication.

Mohd Saleh Hj Ahmad (2009), Perkahwinan dan Perceraian dalam Islam, Penerbit Pustaka Hj Majid Sdn.Bhd

Muhammad Yunus bin Hj. Mohd Yatim, Panduan Suami Isteri, Melaka , Jabatan Agama Islam Melaka, (t.t.), hlm 46, Pedoman Suami Isteri, hlm

Muhd Izawan Baharin, Hayati Ibrahim, Amir Abd Hamid & Mohd Husni Mohd Noor (2014). Harian Metro Edisi 15 April 2014

Muhammad Zuhair (1995), Pendidikan Iman dan Akhlak Dalam Kekeluargaan Islam,perniagaan jahabersa, Daiwal corp. printers & Book binders.

Mustafa Hj. Daud ( 1991), Perkahwinan Menurut Islam, Tinggi Press Sdn.Bhd

Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Kutub, Beirut, 1973 Jilid 2, hlm 206

Sek 96, Enakmen Acara sivil Syariah Negeri Kelantan no.5/198

Sunan Abu Daud (2009), Kitab al Talaq, Jilid 2.

Ummah Madani (2012), Stastik Penceraian , http://kaunselingsyarie.blogsportlmy /2012/01 statistik perceraian -20 tahun 1990-2010. html

Zaleha Kamarudin. (2005). Divorce Laws In Malaysia (Civil And Syariah). Malaya Law Journal.

Zainal Abidin Safarwan. (1995). Kamus Besar Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Utusan Publication And Distributors.

Zulkifli Bin Mohamed Al-Bakri (t.t). Talak dan permasalahannya. Nilai. Pustaka Cahaya Kasturi Sdn.Bhd.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :