Perspektif Usia Pewasiat Menurut Perundang-Undangan Indonesia

Afriyanto Emri, Noor Lizza Mohamed Said

Sari


Wasiat adalah suatu ibadah seorang hamba kepada Rabbnya, dan untuk Indonesia, ketentuan wasiat ini diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan KHI juga mengatur tentang batasan usia pewasiat, dengan batasan usia 21 tahun, sementara mayoriti ulama berpendapat bahawa yang boleh berwasiat yang sudah baligh dan berakal. Pengkaji menganalisa pasal 194 KHI menegaskan bahawa orang berwasiat ialah orang yang telah dewasa secara undang-undang, dan berbeza dalam fiqh bahawa seorang lelaki pernah ihtilam atau mimpi basah (bersetubuh) dan perempuan menstruasi, selain baliqh KHI juga menetapkan syarat lain yaitu Rasyid (cerdas) dan sebahagian ulama fiqh sebagai syarat pewasiat dan rasyid pada umur antara 18 -23 tahun KHI juga memahami kaedah ushul “Ahliyatu alwuhub” dan ahliyatu al-ada’a iaitu kelayakan seseorang untuk mempunyai hak dan kewajiban (mukallaf) untuk perkiraan syara’ ucapan dan perbuatannya, dan dikatakan bahawa orang yang disebut sebagai ahliyatu al-ada’a adalah orang yang baligh dan berakal, dengan menetapkan usia pewasiat 21 tahun sebagai batasan usia, KHI tidak menyalahi aturan ini bahkan berhati-hati, karena pada usia 21 tahun tentunya seseorang telah baliqh dan berakal “Rasyid” KHI berusaha menjaga agar orang yang berwasiat adalah orang yang paham &mengerti apa itu wasiat dan menyadari akibat hukum dari wasiat yang dilakukannya terhadap yang diwasiatkan. kondisi sosial anak anak Indonesia pada umumnya, dimana pada usia dibawah 21 tahun mereka dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tua.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdullah, Abdul Ghani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta; Gema Insani Press, 1994.

Al Huzairi, Abdul Rahman. Fiqh IslamAla Mazahib Al Arba’ah, Beirut ; Dar Fikr. 1995.

Al-Hanafi, Kamaluddin Bin Ibnu Hamam, Syarah fathul Qadir, Beirut.

Al Kahlan, Muhammad Ibn Ismail. Subulussalam, Bandung ; Dahlan, 1926.

Al Maududi, Abu A’la. Pedoman Perkawinan Dalam Islam, Jakarta ; Darul Ulum Press, 1994.

Al_Qurthubi., Jami’ul Ahkamil Qur’an, Juz III. Kairo.

Asy Syaukani, Nailul Authar, juz VII, Idaratut Thaba’at al Muniriyah, Mesir.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Munakahat, Jakarta; Bumi Aksara. 2009.

Bisri, Cik Hasan. Kompilasi Hukum Islam Dalam system Hukum Nasional, Jakarta; Logos, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta ; Balai Pustaka, 1997.

Ditbinbapera/H.M Thahir Azhary, Mimbar Hukum 4 1991.Jakarta; Intermasa. 1991.

Doi, A Rahman I, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Jakarta ; Rineka Cipta, 1992.

Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung; Pustak Setia, 1999.

Kuzari, Ahmad. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta ; RajaGrafindo Persada, 1995.

Mughniyah, Muhamad Jawad. Fiqh Lima Mazhab. Jakarta; Lentera. 2001.

Muttaqien, Dadan, DKK. Peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta ; UII Press, 1999.

Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah. Bandung ; Al-Ma’arif, 1987.

Surakhmat, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah. Bandung ; Tarsito. 1985.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta ; Prenada Media Group. 2006.

Redaksi Sinar Grafika. Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama. Jakarta ; Sinar Grafika, 2008.

Rusyd, Ibn. Bidayatul Mujtahid. 1995.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta ; Raja Grafindo. 2003.

Umbara, Citra , UU RI No. 1 Th 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung ; Citra Umbara 2000.

Usman, Suparman. Hukum Islam. Jakarta ; Gaya Media Pratama, 2001.

Qal’ajri, Muhammad Rawas, Ensiklopedi Fiqh Umar Ibn khattab. Jakarta; Raja Grafindo. 1999.

Qardawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jakarta; Gema Insani Press. 1995.

Zahrah, Muhammad Abu. Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Beirut ; Dar Fikr. 1957.

Zuhairi, Wahbah. Fiqh Islam wa Adillatuhu, Beirut ; Dar fikr. 1989.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :