Syarat – Syarat Iqta’ dalam Undang-Undang Tanah Islam

Muhamad Hafizullah Bin Muda, Md Yazid Bin Ahmad

Abstract


Pelupusan tanah merupakan perkara yang tidak asing dalam bidang pengurusan tanah. Dalam undang-undang tanah Islam, pelupusan boleh dinisbahkan kepada iqta’. Iqta’ adalah satu konsep pemberian tanah oleh pihak kerajaan kepada rakyat samada individu atau kumpulan tertentu. Berdasarkan kepada konsep tersebut, timbul persoalan berkaitan dengan syarat-syarat yang dikenakan sebelum berlakunya iqta’ kerana sudah pasti perkara penting seperti tanah ini tidak diberi sewenang-wenangnya kepada penerima tanpa ada sebarang syarat yang mengikat. Terdapat juga syarat-syarat yang melibatkan perkara selain daripada penerima yang turut perlu diambilkira untuk menyempurnakan proses iqta’. Justeru, artikel ini bertujuan untuk mengkaji syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum berlakunya proses iqta’ berdasarkan hadis dan karya ulama-ulama silam. Syarat-syarat tersebut meliputi semua aspek yang terlibat dalam proses iqta’. Kajian ini berbentuk kualitatif dengan mengambil pendekatan metode tatacara pengumpulan data dan penganalisan data yang disampaikan secara deskriptif. Hasil kajian mendapati bahawa syarat-syarat berlakunya iqta’ tidak tertumpu kepada penerimanya sahaja bahkan beberapa perkara lain juga. Ini termasuklah tempoh masa iqta’, penjagaan hak awam, status tanah dan juga tujuan mendapatkan iqta’. Syarat-syarat ini membuktikan bahawa undang-undang tanah dalam Islam adalah sebuah undang-undang yang stabil dan lengkap walaupun ianya tidak termaktub secara teratur dalam undang-undang bertulis sepertimana undang-undang yang ada pada hari ini.

Keywords


iqta’; pelupusan tanah; syarat iqta’; undang-undang tanah Islam

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Abdullah bin Abdul Aziz al-Muslih. 1988. Quyud al-Milkiyyah al-Khassah. Beirut, Lubnan: Muassasah al-Risalah.

Afzal-ur-Rahman. 1980. Economic Doctrines of Islam, Jilid 2, Edisi 2. Lahore: Islamic Publication Limited.

Al-Bahuti. 1999. Kassyaf al-Qina’. Beirut, Lubnan: Dar Ihya’ al-Turath al’Arabi, Muassasah al-Tarikh al-‘Arabi.

Al-Dusuqi. t.t. Hasyiah al-Dusuqi ‘ala al-Syarhi al-Kabir. Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiah.

Al- Farra’, Abu Ya’la Muhammad bin al-Husain. 2000. Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. 1997. Al-Mughni. Riyadh, Arab Saudi: Dar ‘Alam al-Kutub.

Al-Mardawi. 1957. Al-Insof. Kaherah, Mesir: Maktabah al-Sunnah al-Muhammadiah.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. 1989. Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniah. Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaibah.

Mohd Ridzuan bin Awang. 1984. Undang-Undang Tanah : Satu Kajian Perbandingan di antara Undang-Undang Sivil dan Undang-Undang Islam. Disertasi Sarjana. Universiti Malaya.

Rohi Baalbaki. 1995. Al-Mawrid ; A Modern Arabic-English Dictionary. Beirut, Lubnan: Dar al-Ilmi li al-Malayiin.

Saleh Hamid al-‘Ali. 2006 : Ma’alim al-Iqtisod al-Islami. Damsyik, Syria: Dar al-Yamamah.

Salleh Buang. 1991. Kanun Tanah Negara : Kajian Perbandingan Antara Undang-Undang Sivil dan Syariah, dalam Undang-Undang Harta dalam Islam, Jilid 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-San’ani, Muhammad bin Ismail. 2009. Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram. Beirut, Lubnan: Dar Ibn Hazm.

Al-Suyuti, Jalal al-Din Abdul Rahman. 2007. Al-Ashbah wa al-Nazho’ir fi Qawaid wa Furu’Fiqh al-Syafi’iyyah. Beirut, Lubnan: Al-MaktaBah al-‘Asriah.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. 2004. Nail al-Authar. Lubnan: Bait al-Afkar al-Dauliah.

Wahbah al-Zuhaili. 1996. Fiqh dan Perundangan Islam, Jilid 5, Dr Ahmad Shahbari Salamon (terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :