Bentuk Aktiviti Dakwah Sahabat YADIM Kepada Mahasiswa UKM

Airna Azzeta Abdullah, Fariza Md Sham

Sari


YADIM merupakan antara organisasi yang ditubuhkan untuk mengislahkan masyarakat ke arah membina kehidupan yang lebih baik berteraskan ajaran Islam yang suci. Sebagai salah satu agen penggerak dakwah di negara ini, YADIM telah memainkan peranan penting dengan memperkenalkan Pelan Pembangunan Pimpinan Muda Islam (KEMUDA) menerusi modul dakwah dan kepimpinan Islam untuk menarik minat mahasiswa. Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengkaji aktiviti dakwah sahabat YADIM kepada Mahasiswa UKM melalui program KEMUDA. Perbincangan kajian ini meliputi bentuk aktiviti dakwah yang telah digunakan sepanjang program dijalankan. Data diperoleh daripada borang soal selidik. Sejumlah 147 orang mahasiswa daripada pelbagai fakulti UKM yang menganggotai sahabat YADIM telah dipilih secara rawak mudah sebagai responden kajian. Pengumpulan data melalui instrumen borang soal selidik telah diproses dalam perisian komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) 22.0. Penganalisisan data adalah secara deskriptif berdasarkan kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai. Hasil kajian mendapati bentuk aktiviti dakwah YADIM berjaya menarik perhatian mahasiswa kepada aktiviti dakwah. Oleh itu, Kajian ini merupakan prakarsa yang pragmatik untuk diketahui dalam usaha penambahbaikkan bagi memantapkan program dakwah KEMUDA pada masa hadapan.

Kata Kunci


Dakwah KEMUDA; Sahabat Yadim; Mahasiswa

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdul Halim Hj.Mat Diah. (1989). Islam dan Demokrasi Pendidikan. Kuala Lumpur: ABIM.

Abdul Rahman, H., Mahmood, N., Hasnaaa, N., Omar, R., Abdul Patah, S., Shaari, R., & Suriani, L. (2006). Kajian kesedaran mahasiswa terhadap peranan dan tanggungjawab Majlis Perwakilan Pelajar MPP sebagai wakil pelajar di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.

Ahmad Ghalwash Ahmad. (1987). Al-Dakwah al-Islamiyyah Usuluha wa Wasailuha, Kaherah: Dar al-Kitab al Misr.

Ahmad Sahlan Abdul hatim,Rosmawati mohamad Rasit.(2015).Hubungan aktiviti dakwah melalui kesenian terhadap penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar sekolah.Al-Hikmah,7(1).pp.132-148.ISSN 1985-6822.

Bayanuni, Muhammad Abu al-Fath al-Bayanuni. (1995). Al-Madhal Ila Ilm Al-Dakwah. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Berita Harian.(2014). Lapuran Khas Apr : Kuala Lumpur.

Buletin Busyra.(2015).Lapuran Buletin YADIM : Kuala Lumpur.

Bushral Huda Abd Manan Muhamad Faisal Ashaari. (2014). Konsep Nilai Guna dalam Penilaian E-Masjid: Tinjauan Awal . ISLAMIYYAT, 36(2). pp 15 – 26.

Fariza Md Sham.(2006). Dakwah dan kaunseling di Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hamidah Ab Rahman, Nik Hasna, Rozieyta,Salwa,Roziana dan Liliy Suriani. (2004). Kajian Kesedaran mahasiswa terhadap peranan dan Tanggungjawab Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) di UTM Skudai.UTM Skudai

Hammam Said. (2013). Asas-asas berdakwah ke jalan Allah. Seri Kembangan : JK Tarbiyah Pertubuhan IKRAM Malaysia.

Hussein Hj. Ahmad dan Haneza Abdul Hamid (2015). Jurnal Kepimpinan pendidikan Fakulti Pendidikan. Oktober 2015,Bil 2, isu 4. Universiti Malaya

Mohd Majid Konting.(2005).Kaedah penyelidikan pendidikan Ed.ke-7. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka

Mohamad Zaki Bin Hamid. (2004). Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Selangor: Kajian tentang Pelaksanaan Program Dakwah dan Keberkesanannya. Disertasi Sarjana, Universiti Malaya.

Muhammad bin Hashim. (2013). Aktiviti dakwah terhadap Saudara Baru di JAWI Kuala Lumpur. Tesis Sarjana,universiti Malaya.

Mohd Sobri bin Ismail. (2009). Metodologi Dakwah kepada DSaudara Baru di PERKIM Kelantan: Kajian mengenai keberkesanannya.PhD .Universiti Malaya.

Norsiah Sulaiman, S. Salahuddin Suyurno & Fairuzah. (2004). Pendidikan Islam: Tinjauan Metodologi Silam dan Realiti Hari Ini. Kertas Kerja International Seminar on Islamic Thought Proceedings. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nabilah Hashim. (2012).Peranan Pendekatan Pembelajaran sebagai Pengantara hubungan antara keberkesanan pengajaran guru dengan pemikiran kritis dan kemahiran Insaniah.Tesis Doktor Falsafah,Universiti Utara Malaysia.

Rosmida Abdul Rahman.(1999).Kembalikan Student Power.Majalah Tamadun,November 1997,ms56.

Sofean Hussin. (2002). Dasar pembangunan pendidikan Malaysia: Teori dan Analisis.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sofean Hussin, Hashim Yaacob dan Aziah Ismail(2008). Agenda Pembangunan Universiti Awam Di Malaysia: Kesamaan dan Perbezaan Tindakan.Jurnal Pendidik dan pendidikan, Jil. 23,1-27.

Zainab Ismail, Salasiah Hanin Hamjah, Rosmawati. (2010). Isu Dakwah Masa Kini. Fakulti Pengajian Islam UKM

Zulkefli Aini. Pendakwah perlu guna bahasa mudah difahami. (2004, November 5). Berita Harian.

Zulkefli Aini. Dakwah berhemah lebih berjaya pikat pendengar.(2004, November 6). Berita Harian..

Zulkefli Aini dan S.Salahudin Suyurno. (2012). Asas Komunikasi Dakwah. Bandar Seri Putra: Jabatan Dakwah dan Pengurusan Akademi Islam Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Versey,L.R.(1965). The emergence of the American University. Chicago.The Universiti of Chicago Press.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :