Aplikasi Tazkiyah Al-Nafs Menerusi Mujahadah Al-Nafs dalam Kaunseling

Siti Nazratul Ain Mohd Arifin, Salasiah Hanin Hamjah

Sari


Setiap manusia tidak dapat mengelakkan diri daripada masalah dalam kehidupan. Ini menyebabkan manusia perkhidmatan kaunseling untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Masalah yang dihadapi oleh manusia sebenarnya berpunca penyakit hati yang boleh dirawat oleh kaunselor. Oleh itu, kajian ini bertujuan mengkaji penyakit-penyakit hati yang dikenalpasti oleh kaunselor dan aplikasi tazkiyah al-nafs menerusi mujahadah al-nafs. Reka bentuk kajian ini ialah kajian tinjauan. Seramai 20 orang responden telah dipilih secara kesenangan (convinience sampling) dalam kalangan pelajar jurusan kaunseling UKM, USIM, kaunselor UiTM, kaunselor praktikal dan kaunselor sebenar di Pusat Kaunseling UKM dan kaunselor di sektor persendirian. Selain itu, kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen utama kajian dan dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS) versi 23. Hasil kajian mendapati empat penyakit hati yang mempunyai nilai min tertinggi iaitu menghadapi tekanan (stress) (min=3.7), mempunyai perasaan bimbang (min=3.5), emosi sedih dan kecewa (min=3.4) serta mempunyai perasaan benci dan dendam (min=3.1).

Kata Kunci


Tazkiyah al-Nafs; Mujahadah al-Nafs; Penyakit Hati; Kaunseling.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Quran al-Karim & Terjemahan. Al-Quran Darul Iman. Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd.

Al-‘Ajam, Rafiq. 1999. Mausu’ah al-Mustalahat al-Tasawwuf al-Islami. Beirut: Maktabah Lubnan Nashirun.

Amatullah Amstrong. 1995. Kunci Memasuki Dunia Tasawuf. Bandung: Penerbit Mizan.

Ba’albaki, Ruhi. 1997. Al-Mawrid. Qamus Arabi-Inklizi. Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin.

Fariza Md. Sham. 2005. Tekanan Emosi Remaja Islam. Jurnal Islamiyyat. Vol. 27(1): 3-24.

Fauziah Ibrahim, Norulhida Sarnon, Khadijah Alavi, Mohd Suhaimim, Noremy Md Akhir & Salinan Nen. 2012. Memperkasa Pengetahuan Agama dalam Kalangan Remaja Bermasalah Tingkah Laku: Ke Arah Pembentukan Akhlak Remaja Sejahtera. Journal of Social Science and Humanities 7: 84-93.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad. 1983. Mizan al- ‘Amal. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad. 2000. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Tahqiq Abdul Rahim al-Hussain al-‘Iraqi. Kaherah: Dar al-Taqwa li al-Turath.

Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad Bin Mukarram al-Ansari. 1966. Lisan al-‘Arabi. Kaherah: Matba’ah al-Misriyyah.

Mustafa Zahri. 1984. Kunci Memahami Ilmu Tasawwuf. Surabaya: Pt. Bina Ilmu.

Rusliza Othman. 2015. Pendekatan Ta’dib dalam Menangani Emosi Pelajar Akibat Krisis Keluarga. Tesis. Sarjana. Fakulti Pengajian Islam. Unuversiti Kebangsaan Malaysia.

Salasiah Hanin Hamjah. 2008. Pendekatan Da’wah al-Irsyad al-Nafsiyy dalam Kaunseling: Satu Kajian di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS). Tesis Dr. Fal. Fakulti Pengajian Islam. Universiti Sains Malaysia.

Salasiah Hanin Hamjah. 2010. Bimbingan Spritual Menurut Al-Ghazali dan Hubungannya dengan Keberkesanan Kaunseling: Satu Kajian di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS). Jurnal ISL MIYY T 32: 41-61.

Salasiah Hanin Hamjah. 2016. Pendekatan Kaunseling Spiritual Menurut Al-Ghazali. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Saliba, Jamil. 1971. al-Mu’jam al-Falsafiyy bi al-Alfaz al-‘Arabiyyah wa al-Fransiyyah wa al-Inkliziyyah wa al-Latiniyyah. Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani.

Siti Nazratul Ain Mohd Arifin, Mohd Shafiee Hamzah & Salasiah Hanin Hamjah. 2016. Kajian Amalan Kaunseling Menurut Al-Ghazali di Pusat Kaunseling Unisza. Prosiding Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2016 di Seremban.10-11 Mei.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :