Isu Melihat Allah SWT di Akhirat Antara Al-Būtī dan Salafiyyah Semasa

Abdul Quddus Hashim, Abdull Rahman Mahmood

Sari


Isu dalam menetapkan orang mukmin melihat Allah S.W.T. di akhirat terdapat perselisihan di antara aliran al-AshaÑirah dan Salafiyah semasa. Aliran Salafiyyah semasa berpegang bahawa orang mukmin melihat Allah di akhirat adalah dengan keadaan Allah bertempat, berarah dan berjisim. Manakala al-AshaÑirah pula berpandangan bahawa orang mukmin melihat Allah di akhirat tanpa berjisim, bertempat dan berarah. Al-Būtī merupakan seorang pengkaji tentang aliran al-AshaÑirah yang sentiasa memberi pandangan terhadap aliran-aliran yang berbeza daripada pandangan al-AshaÑirah. Beliau banyak berkecimpung di dalam perdebatan, penyelidikan dan penulisan. Untuk tujuan demikian kajian ini diketengahkan untuk meneliti penghujahan antara al-Būtī dan aliran Salafiyah semasa di dalam isu melihat Allah s.w.t. di akhirat. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menjurus kepada metode dokumentasi, kajian pensejarahan dan analisis perbandingan. Hasil kajian dalam isu ini menunjukkan penghujahan al-Būtī adalah jelas dengan menggunakan dalil naqli dan akal yang seimbang. Selain itu penghujahan beliau adalah selari dengan pandangan Ahli Sunah Waljamaah. Manakala penghujahan salafiyyah mempunyai perbezaan di antara Imam Ahmad dan sebahagian mereka yang mengikut pegangannya.

Kata Kunci


Al-Būtī;Salafiyyah; melihat Allah

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Quran.

Abdul Majid Ghouri. (2012). Kamus Istilah Hadis. Selangor: Darul Syakir Enterprise.

Abdul Rahman. 2010. Sejarah Ikhtilaf Mazhab Di Malaysia Suatu Kajian TentangPerkembangan Pemikiran Tajdid Dan Islah. Selangor: KarismaPublications Sdn.Bhd.

Abu Hanifah al-Nukman. t.t. Al-Fiqh al-Akbar al-Mansub li Abi Hanifah bin Thabit wa YalihiWasiyah Abi Hanifah li Ashābih. https://ia600404.us.archive.org/9/items/yhbv5/yhbv5.pdf

Abū Zuhrah, Muhammad Kahirah. (t.t). Tarikh al-Mazhahib al-Islamiyyah Fi al-Siyasati Wa al-Aqaid Wa Tarikh al-Mazhahib al-Fiqhiyyah: Dar al-Fikr al-Arabi.

Aden Rosadi. (2015). Gerakan Salaf. Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.7, No.2 Julai-Disember 2015.

Ahmad Farīd. (2003). Al-Salafiyyah Kawaid wa Usul. Kaherah: Dar al-ÑAkidah.

Ahmad bin Hanbal (2003). Al-Radd Ala Al-Jahmiyyah wa Al-Zanadiqah. Riyard: Dar al-Sabat li al-Nashr wa al-TauziÑ

Al-AshÑarī, Abu Hasan. (2000). Al-LumaÑ fī al-Radd alā Ahl al-Zaigh wa al-BidÑ. Beirut: Dar al-Kutub al-ÑIlmiyyah.

Al-Bajūrī, Ibrāhīm bin Muhammad. (2002). Tuhfatul Murid Ñalā Jauharah al-Tauhid. Damsyik :Halbuni.

Al-Buti, Muhammad Said Ramadhan. (1996). Al-Salafiyyah marhatun Zamaniyyah Mubarakatun Laa Mazhabun Islamiyun. Dimasq: Dar al-Fikr.

Al-Buti, Muhammad Said Ramadhan. (2005). Hāzā Wālidī al-Kisah al-Kāmilah li Hayāti al-Shaikh Mullā Ramadan al-Būtī. Damsyik: Dar al-Fikr.

Al-Buti, Muhammad Said Ramadhan. (2006). Kubrā al-Yakīnyyāt al-Kawniyyah. Damsyik: Dar al-Fikr.

Al-Fawzan, Soleh bin Fawzan. (1411H). TaÑqibāt alā Kitab al-Salafiyyah Laisa Mazhaban. Riyard: Dar al-Watanī li al-Nasr.

Al-Ghazali, Abu Hamid, (1302H). Iljām al-ÑAwām Ñan ÑIlm al-Kalām. Madrās: TabÑah al-Ghaytiyyah al-KaÑinah.

Al-Ghazali, Abu Hamid. (2004). Ihya Ulum al-Din. Jid 1. Dal al-Hadis: Kaherah.

Al-Ghunaymī, Abdul Ghani. (2005). Sharah al-Aqidah al-Thohawiyyah. Damsyik: Dar al-Bairuti.

Al-Jauzī, Abū al-Farj ÑAbd al-Rahman. (2000). DafÑ Shubhah al-Tasbīh bi Akffi al-Tanzih. Tahqiq Hasan al-Saqqaf. Jordan: Dar al-Imam al-Nawawī.

Al-Nadwī, Abū Hasan Alī al-Husainī. 2007. Rijāl al-Fikr wa al-DaÑwah fī al-Islām. Juz 2. Damsyik: Dar Ibn al-Kathir.

Al-Nawawi, Mahyu al-Din. (2007). Sharah Muslim. Juz 3. Dar al-Makrifah: Lubnan.

Al-Subki, Taj al-Din Abū Nasr. (2008): Tabaqāt al-ShafiÑiyyah al-Kubrā. Juz 2 http://waqfeya.com/book.php?bid=1283

Al-Thohawi, Abi Jaafar. (1995). Matnal-Aqidah al-Thohawiyyah Bayan Aqidah Ahli Sunnah Waljamaah. Dar Ibnu al-Hazm: Lubnan.

Al-Uthaymīn. (1998). Sharah al-Aqidah al-Wasathiyah. Saudi: Dar al-Thurya li al-Nasr.

Al-Zanaidī, ÑAbd al-Rahman bin Zaid. (1998). Al-Salafiyyah wa al-Qodhyā al-ÑAsr. Riyadh: Markaz al-Dirasah wa al-AÑlām.

Amrū Abd al-ManÑam Salīm. (2008). Al-Manhaj al-Salafī Ñinda al-Sheikh Nāsir al-Din al-Bānī. https://ia600308.us.archive.org/34/items/WAQmssna/mssna.pdf.

Ibn Qayyim al-Jauzīyyah, Muhammad bin Muhammad bin ÑAbd al-Karīm. (2004). Mukhtasar al-SowaÑik al-Mursalah al-Jahmiyyah. Adhwa al-Salaf

Ibn Taimiyyah, Taqiu al-Din Abī al-Abbas. (2010). Bayan al-Talbis al-Jahmiyyah fi Taksis bi Dakmihim al-Kalamiyyah au Naqdi Taksis al-Jahmiyyah. Jid 2. Mekah: TobaÑ al-Hukumah.

Ibn Taimiyyah, Taqiu al-Din Abī al-Abbas. (1998). Al-Fatawā al-Hamawiyyah al-Kubrā. Tahqiq Hamd bin ÑAbd al-Muhsin al-Tuwayjirī. Saudi: Dar al-SomiÑī.

Muhammad Bākrīm Muhammad Bā ÑAbd al-Allah. (2008). Wasatiyyah Ahl al-Sunah Baina al-Firaq. Madinah: Maktabah al-Ulūm wa al-Hikam.

Muhammad Rashidi Wahab. (2015). Biografi, Sumbangan, Pengiktirafan Dan Aspek Pemikiran Al-Bouti Di Dalam Buku Imam Mohamed Said Ramadhan al-Bouti Dalam Kenangan. Selangor: PTS Publishing House.

Muhammad ÑImarah. (1991). Tayarat al-Fikri al-Islami. Kaherah: Dar al-Shuruq.

Muhammad, Muhammad Badawi Wahbah. (2009). Ulama Hatahadathun. Dimasq: Maktabah Dar al-Baruti.

Zulkifli Mohamad. (2013). Sheikh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti Yang KuKenali. Nilai: Pustaka Cahaya Kasturi Sdn Bhd.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :