Kepercayaan: Tanasukh Al-Arwah dalam Islam dan Reinkarnasi dalam Hindu

Muhammad Adduat, Indriaty Ismail, Mutiaah Mutiaah

Abstract


Setiap agama menganjurkan kepada penganutnya untuk sentiasa melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan, supaya mendapat kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Di samping mencari keindahan dunia, manusia sering kali diingatkan agar tidak leka, kerana setiap perbuatan manusia kelak akan dipertanggungjawabkan. Setiap agama menjelaskan bagaimana seseorang itu mendapat balasan sama ada baik atau buruk. Terdapat fahaman dalam Islam yang dikenali dengan istilah tanasukh al-arwah iaitu perpindahan roh yang menyerupai konsep kepercayaan agama Hindu reinkarnasi. Reinkarnasi bermaksud perpindahan roh kepada jasad atau benda tertentu. Dalam artikel ini, penulis cuba meneliti secara perbandingan konsep perpindahan roh di antara tanasukh al-arwah dalam agama Islam dan reinkarnasi dalam agama Hindu. Penulisan ini berasaskan kajian kepustakaan atau penyelidikan dokumentari yang dipersembahkan secara kritis. Hasil daripada kajian ini, penulis mendapati bahawa kepercayaan al-tanasukh ini jelas menyimpang dari aqidah Islam sebenar. Begitu juga terdapat kesamaan di antara fahaman tanasukh al-arwah dan konsep reinkarnasi, walaupun pada hakikatnya kewujudan konsep reinkarnasi agama Hindu adalah demi kebaikan agama dan umatnya.

Keywords


tanasukh al-arwah; konsep reinkarnasi; kebangkitan kembali

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Al-Buti, S.R. 1996. Keyakinan Hakiki: Kewujudan Maha Pencipta Dan Tugas Makhluk Di Alam Semesta. Hlm 399. Selangor: Budaya Ilmu Sdn. Bhd.

Akhmadi, A. 1974. Perbandingan Agama. Semarang: C.V. Ramadhani.

Al Fakir, H. Y. 2014. Menguak Rahasia Reinkarnasi Dalam Islam: Membahas Fakta Reinkarnasi Yang Ditemukan Oleh Para Ilmuwan Sekaligus Menjawab Pertanyaan Adakah Reinkarnasi Dalam Ajaran Islam? Ataukah Merupakan Pengetahuan Yang Disembunyikan? Jakarta: Islamic Publishes Jakarta.

Basri, G. B. 2013. Perbandingan Agama. Selangor: Akademi Kajian Ketamadunan.

Farahwahida & Siti Ramlah. 2008. Penyelewengan Ajaran Qadiani. Hlm 103-106. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Fauzi, H & Sobri, E. 2011. Perbezaan fahaman Syiah Imamiyyah dan ahli sunah wal jemaah. Jabatan Agama Islam Selangor. Hlm 15.

Hakim, A. 1973. Perbandingan Agama. Bandung: Penerbit cv. DIPONEGORO. J. N.

Izzudin, A. 2003. Petunjuk Akidah Ahli Sunah Wal Jemaah. Hlm 324. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB)

Johari Mat. (2015). Ghuluw Dalam Akidah Islam: Satu Pengenalan Ringkas. Jurnal Usuluddin. Volume 5, Issue 5: 96.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan. 2010. Asas Rujukan Dalam Bidang Aqidah Islam. Hlm 24.

Jaddari, S. 1999. Perjalanan Hakiki Setiap Insan Jilid 1. Hlm 19. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.

Johari Mat. (2015). Ghuluw Dalam Akidah Islam: Satu Pengenalan Ringkas. Jurnal Usuluddin. Volume 5, Issue 5: 96.

Krishnananda, S. 2014. Commentary on the Katha Upanishad 2.2.7. http://www.swamikrishnananda.org/katha1/katha1_verses2-2.html.

Meade and Zimmermann (pnys).1966. Religions of the World. Edinburgh: Holmes McDougall Limited.

Prabhupada, S. B. S. S. 2009. Srimad Bhagavad-Gita and Reincarnation. http://www.bhagavadgita.org/Articles/gita-reincarnation.html.

Qayyim, I. 2005. Rahasia Alam Roh. Hlm 243-244. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Qayyim, I. 2005. Rahsia Alam Roh. Hlm 162. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Qayyim, I. 2009. Dahsyatnya Tipu Muslihat Iblis. Hlm 113. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication.

Rahman, A. 1990. Pemikiran Umat Islam Di Nusantara: Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Abad ke-19. Hlm 145. Selangor: Percetakan Dewan dan Pustaka.

Ramzi, M. 2003. Roh Menurut Perbahasan Ulama Kalam dan Ahli Falsafah. Terj. Hlm 270-271. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Rifai, M. 1972. Perbandingan Agama. Jakarta: P.T Jajamurni.

Rosmizi. 2005. Panduan Memilih Agama. Hlm 132-133. Selangor: Pts Millennia Sdn. Bhd.

Ruslan, M. 2012. Konsep al-wahdah al-wujud dalam pemikiran Ronggowarsito. Media Akademika, Vol. 27, No. 1, Januari 2012. Hlm 2.

Smith, H. 2004. Agama-Agama Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :