Dakwah Sebagai Madrasah Pengokohan Jatidiri Seorang Muslim

Ahmad Nuryani, Mohamad Zulkifli Abd Ghani

Sari


Intisari daripada dakwah Rasulullah adalah petunjuk, pedoman, bagaimana manusia mampu menjaga nilai dan martabatnya agar tidak tergelincir. Maka dengan itu upaya dakwah terus dilakukan untuk mengingatkan dan mengembalikan manusia kepada fitrahnya.Manusia memiliki unsur jasmaniah dan rohaniahnya yang memiliki potensi yang mampu membawanya kederajat yang lebih tinggi, bila unsur-unsur itu berkembang baik sesuai dengan tuntutan Allh SWT. Namun manusia juga memliki peluang untuk turun derajat bahkan lebih rendah daripada binatang, jika dia tidak mampu mengembangkan jasmaniah dan rohaniahnya sesuai dengan tuntutan Allah SWT dan sunnatullah yang berlaku. Maka dari itu untuk pembentukan proses kepribadian seorang muslim harus didasari dengan nilai-nilai agama, disamping ditentukan oleh factor potensi manusia itu sendiri juga dipengaruhi oleh lingkungannya yang Islami.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdur Rahman Abdul Khaliq. 1982. al ushul al ‘Llmiyatu li ad da’wati as salafiyah, jam’iyatu ihya at turotsi al islamy. ad Daru as Salafiyatu – Kuwait.

Ab. Aziz Mohd Zin. 1997. Pengantar Dakwah Islamiah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Al-Aluri, Adam ‘Abd Allah. 11989. Tarikh al-Dakwah al-Islamiah Bayn al-‘Ams ‘Ila al-Yawm. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Albana, Hasan. 2012. Majmu’ah Rasailil Imam Asy-Sahid Hasan Al-Bana. Pajang: PT Era Adicitra Intermedia.

Al-Khatib Muhammad Abdullah. 2001. Konsep Pemikiran Gerakan Ikhwan. Bandung. Asy Syaamil.

Al-Ghazali, Muhammad. 1981. Ma’a Allah: Dirasat fi al-Da’wah al-Du’at. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Islamiy.

Al-Qardawi, Yusuf. 1979. Thaqafah al-Da’iah. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah.

Al-Sayyid Nawfal, Abu al-Majd. 1977. Al-Da’wah ‘ila Allah Ta’ala: Khasa’isuha Muqawwimatuha Manahijuha. Kaherah: Matba’ah al-Hadarah al-‘Arabiyyah.

Azhar Basyir, A. 1983. Miskawaih: Riwayat Hidup Dan Pemikiran Filsafatnya. Yoqyakarta. Nur Cahaya.

Syalabi, Ra’uf. 1982. Sikulugiyah al-Ra’iwa al-Da’wah. Kuwait: Dar al-Qalam.

Sayyid Quthb. 1992. Fi Zhilalil Qur an. Beirut. Darusy Syuruq.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :