Istihalah Dalam Pandangan Islam

Ahmad Nuryani, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Sari


Perkembangan sains dan teknologi telah memberi impak positif terhadap kehidupan manusia termasuk dalam penghasilan produk makanan dan bukan makanan. Dewasa ini telah timbul pelbagai isu halal haram sama ada berkaitan dengan bahan yang digunakan, cara pemprosesan dan penyediaan barangan akhir kepada para pengguna. Khususnya berkaitan dengan bahan yang digunakan, isu yang seringkali timbul adalah sumber berasaskan khinzir dan derivatifnya, darah, bangkai, alkohol dan arak. Sejajar dengan itu, dalam menangani isu berkenaan para fuqaha telah mengemukakan pendekatan bervariasi sebagai jalan penyelesaian terhadap persoalan yang timbul sama ada berasaskan sumber primer dan sekunder hukum Islam. Sumber hukum ini dimobilasikan melalui ijtihad sama ada berbentuk jama’i ataupun fardi. Dalam menjana aktiviti ijtihad, beberapa nilai baru boleh diambil kira bagi memantapkan hukum yang akan diputuskan. Antaranya nilai budaya dan nilai saintifik. Justeru, kertas kerja ini akan menjelaskan tentang proses istihalah dalam perspektife ulama islam dahulu dan ulama islam masa kini hubungan timbal baliknya dengan hukum Islam. Beberapa isu tentang makanan dan minuman akan dibincangkan bagi merealisasikan pengambilkiraan nilai saintifik dalam penetapan hukum Islam.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Wizarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, (1984), al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, cet,Kuwait, h. 213.

Muhammad Bin Mukrim Ibn Manzur (1990),Lisan al-Arab, Dar Sadir, h.185.

Muhammad bin Abi Bakr bin ‘Abd, al-Qadir al-Razi (1997), Mukhtar al-Sihah, Beirut: Dar Al-Fikr al-Arab h. 77.

George Percy Badger (1881), English – Arabic Lexicon, London: C. Kegan Paul & Co., h.277.

Majlis al-A’la Li al-Su’unal- Islamiyyah (1309H), Mawsu’at Jamal ‘Abd al-Nasir fi al-Fiqh al-Islami, Jilid5, (t.t.p): (t.p.), h.7.

Abu Muhammad ‘Abd Allah bin Qudamah (1984), al-Mughni, Beirut: Dar al-Fikr, h. 89.

Syeikh Salim Ibn Samir al-Hadrami (t.t.)Safinat al-Naja fi Ilmi al-Fiqh, Pulau Pinang: Percetakan Almuarif,. H. 8.

Ala al-Din Abi Bakr bin Mas’ud al-Kasani (t.t.) Bada’I al-Sana’I fi Tartib al-Syara’I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,hlm. 442.

Ahmad Ibn Muhammad al-Fayyumi (1985),al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Sarh al-Kabir, J. 1, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah,h. 190.

Wahbah al-Zuhayli(1997),al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz. 1, cet. 4, Damsyik: Dar Al-Fikr, h. 100.

Nazir Hammad (2004),al-Mawad al-Muharramah wa al-Naiasah fil al-Ghiza wa al-Dawa’ bayna al-Nazariyyahwa al-Tatbiq, Damsyik: Dar al-Qalam, h. 16.

Abu Hasan ‘Ali Bin Muhammad bin ‘Ali al-Husayni al-Jurjani (2000),al-Ta’rifat, Beirut: Dar al-Nafa’is, h. 23.

Ahmad al-Ayid et al. (t.t.), Mu’jam al-Arabi al-Asasi, al-Munazzamah al-‘Arabiyah li al-Tarbiyyah wa al-Thaqafah wa al-‘Ulum, h. 366.

Majlis al-A’la Li al-Su’unal- Islamiyyah (1309H), Mawsu’at Jamal ‘Abd al-Nasir fi al-Fiqh al-Islami, Jilid5, (t.t.p): (t.p.), h.7.

Proffesor Muhammad Abd Salam “Musykilah Istikhdam al-Mawad fi al-Muntajat al-Ghazaiyah”, Muassasah Kuwait lit Taqaddam al-Ilmi , 2003.

Majjalah Dauriah Muhakkamah , Al-Mujjamma’ al-Fiqhi al-Islami , bil 13.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :