Peranan Ibu Bapa Terhadap Remaja Dalam Alam Keibubapaan Islam

Syah Rizal, Hamdi bin Ishak

Abstract


Keibubapaan Islam merupakan asas utama dalam meraih zuriat yang salih. Kefahaman ibu bapa tentangnya merupakan tolak ukur terhadap kualiti moral dan akhlak remaja. Pelbagai persoalan moral mewarnai dunia remaja, keadaan ini sudah sangat mengkhuatirkan. Oleh itu, Kertas kerja ini ingin menganalisis konsep keibubapaan menurut Islam serta peranan ibu bapa dalam mendidik anak remaja. Hasil analisis ini memberi kefahaman bahawa konsep keibubapaan dalam Islam adalah konsep pendidikan yang bertumpu pada kesedaran vertikal (hablum minallah) dan menjadikan ketakwaan sebagai landasan hubungan horizontal (hablum minannas) untuk mewujudkan matlamat keibubapaan. Adapun keberhasilan peran ibu bapa dalam mendidik remaja terhasil daripada kesedaran mereka akan konsep keibubapaan Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan.

Keywords


Keibubapaan Islam; Konsep Peran dan Remaja

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Al-Qur’an.

Al-Bukhari, 2002. Shahih Bukhari. Cet. 1. Beirut: Dar Ibnu Katsir.

Ali, M. M. (1938). The Religion Of Islam. Lahore.

Al-Bardisi, M. Z. (1975). Al-Ahkam al-Islamiyyah Fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah. Kaherah.

Al-Ghazali, I. (1980). Ihya’ Ulumuddin. Jakarta : Menara Kudus.

Al-Zuhaili, D. W. (1989). Al-Fiqh al-Islamiyy Wa Adillatuh. Dar al-Fikr: Damsik.

Budi Ashari. (2012). Remaja antara Hijaz dan Amerika; Panduan Penyiapan Usia Baligh. Parenting Nabawiyah.

Fadhilah Sarnap. (2001). Pembinaan Sistem Kekeluargaan Islam. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.

Ibnu Kasir. (2006). Shahih Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Jalil, H. M. H. A. (1982). The Islamic Concept of Marriage. Islamika II. Kuala Lumpur : Jabatan Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Nadwi, M. A. (2007). al-Muhaddithat; The Women Scholars In Islam. London: Interface Publications.

Rozumah Baharudin, R. J. (2002). Pengantar Perkahwinan dan Keluarga. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Saktanber, A. (2002). Living Islam; Women, Religion and the Politicization of Culture in Turkey. London, NY: I.B. Tauris Publishers.

Schlifer, A. (1986). Motherhood in Islam. UK: The Islamic Academy Cambridge.

Ulwan, A. N. (2006). Asy-Syabab al-Muslim fi Muwajihati at-Tahaddiyaat. Mesir: Daaru al-Salam.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :