Amalan Wasiat Masyarakat Islam di Kota Bukittinggi - Sumatera Barat, Indonesia

Afriyanto Afriyanto, Noor Lizza Mohamed Said

Sari


Wasiat ialah suatu proses pemindahan harta dari seseorang kepada orang lain. Pada umumnya masyarakat Islam sudah mengamalkan ibadah wasiat sejak zaman dahulu. Namun begitu terdapat beberapa amalan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Ini karena kegagalan masyarakat memahami hukum mengenai wasiat adalah faktor utama kegagalan umat Islam membudayakan walaupun hukum mengenai wasiat adalah faktor utama kegagalan umat Islam membudayakan walaupun hukum mengenai wasiat tersebut sudah cukup jelas dalam syariat Islam. Justeru kajian ini bertujuan untuk mengkaji amalan wasiat yang di amalkan di Kota Bukittinggi Sumatera Barat Indonesia. Kajian ini berbentuk kajian analisis kandungan dan lapangan. Data di kumpul melalui kaedah analisis dokumen primer, sekunder dan kaedah temubual juga digunakan sebagai sokongan. Kaedah deskriptif, induktif dan perbandingan dalam menganalisis data. Hasil daripada kajian di dapati sebahagian besar daripada anggota masyarakat telah mengamalkan wasiat. Namun sebahagian besar daripada amalan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepertimana yang telah diwasiatkan karena didapati sebahagian anggota masyarakat juga tidak faham tentang hukum wasiat walaupun pada perkara asas yang patut di fahami oleh mereka yang ingin mengamalkannya. Kajian ini memberi impak kepada masyarakat Islam Kota Bukittinggi terhadap pentingnya amalan berwasiat mengikut kaedah syar’i dan hukum Islam.

Kata Kunci


Amalan Wasiat; Pemindahan harta; Masyarakat Islam; Kota Bukittinggi.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdullah, Abdul Ghani. Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta; Gema Insani Press, 1994.

Al Huzairi, Abdul Rahman. Fiqh Islam Ala Mazahib Al Arba’ah, Beirut ; Dar Fikr. 1995.

Al-Hanafi, Kamaluddin Bin Ibnu Hamam, Syarah fathul Qadir, Beirut.

Al Kahlan, Muhammad Ibn Ismail. Subulussalam, Bandung ;Dahlan, 1926.

Al Maududi, Abu A’la. Pedoman Perkawinan Dalam Islam, Jakarta ; Darul Ulum Press, 1994.

Al_Qurthubi., Jami’ul Ahkamil Qur’an, Juz III. Kairo.

Asy Syaukani, Nailul Authar, juz VII, Idaratut Thaba’at al Muniriyah, Mesir.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Munakahat, Jakarta; Bumi Aksara. 2009.

Bisri, Cik Hasan. Kompilasi Hukum Islam Dalam system Hukum Nasional, Jakarta; Logos, 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta ; Balai Pustaka, 1997.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :