Akhlak Berbicara Dalam Al - Qur’an

Zulbadri Zulbadri

Sari


Akhlak terpuji ketika berbicara yang sesuai dengan keadaan lawan bicara yang dihadapi, akhlak bertutur kata yang benar dalam Al-Qur’an seperti berbicara kepada kedua ibu bapak yang sangat pantas untuk dimuliakan, perkataan yang bijak kepada anak yatim, karib kerabat, dan sindiran kepada janda yang akan dipinang, perkataan kepada penguasa yang zalim dan perkataan kepada fakir miskin yang memerlukan uluran tangan dan belas kasihan dari kaum muslimin yang mempunyai kelebihan.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abd Fatah alkhalidi, Shlah, Tafsir Maudhui baina annazriyah wa Thatbiq, Dar Nafais: Urdun, cet ke 2, tahun 2008.

Alusiy, Abi Fadhal Syihabuddin as-Syayid Mahmud, Ruhul Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa Sab’ul Matsani, Beirut, Darul Kutub al-

Ilmiyah, 1994.

Al-Baqiy, Muhammad Fuad, al-Mu’jam li Alfazi al-Qur’an, Beirut, Darul Fikri, 1987.

As-Fahaniy, al-Raghib, Mu’jam Mufradad al-Faz al-Qur’an, Beirut, Dar Fikri, 1992.

Hamka, Tafsir al-Azhar, Bandung, Panjimas, 1982.

Katsir Ibnu,Tafsir Al-Qur’an al-‘Azhim, (Beirut:Dār al-Fikr,tth),juz.xxx,hal.89

Lasyin, Abd Fatah, Al-Bayan fi dhau’I Asalib al-Qur’an, Kairo: Dar al-Ma’arif,1985.

Al-Lusiy, al-Husain Syihabuddin Muhammad ibn ‘Abdullah, Ruhu al-Ma’aniyfi Tafsiri al-Qur’an al-‘Azhim wa sab’u al-Matsaniy, Beirut, Dar at-Thaba’at al-Muniriyah,1994.

Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa, Tafsir al-Maraghiy, Mesir, Darul Fikri, 1970.

Penyelenggara Penerjemah/Tafsir al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahnya, 1971.

Al-Qasimiy, Muhammad Jamaluddin, Tafsir al-Qasimiy, Mahasin at-Takwil, tp, Dar al-Tha’al Kutub al-‘Arabiy, 1959.

Qutb, Sayyid, Fi Zilal al-Qur’an, Beirut, Dar Fikr, 1971.

Sya’rawiy, Muhammad Mutawalliy, Tafsir as-Sya’rawiy, Qitha asy-Syaqafah, 1991.

At-Thabariy, Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir, Jami’ al-Bayan an Tafsir al-Qur’an, Beirut, Darul al-Ihya’ at-Turas al-‘Arabiy, 1986.

Zuhailiy, Wahbah, at-Tafsir al-Munir fi Aqidah wa as-Syariah al-Manhaj al-Manhaj, Beirut, Dar Fikri, 1991.

Zamakhsyariy, Abi Qasim Jarullah Mahmud Ibn Umar, al-Kasyaf ‘an-Haqaiq at-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Takwil, Beirut, Darul Fikri, t.th.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :