Nilai – Nilai Pendidikan dalam Perang Uhud

Hasbi Ash-Shidqi, Kalam Setia, Imam Sujoko, Syaerozi Hasan

Abstract


Sesungguhnya apa yang terjadi dan menimpa kaum Muslimin sekarang ini adalah juga apa yang menimpa kaum Muslimin pada awal mula fajar islam baru menyinsing, bahwasanya halangan, rintangan, kedholiman, pembunuhan, perampasan hak-hak asazi manusia dengan semena-mena yang semestinya menjadi hak bagi setiap manusia, kemerdekaan hidup dan berkeyakinan, kekangan keyakinan para pendahulu yang begitu mengakar dan tidak bisa menerima perubahan dari kalangan pembaharu sekalipun itu adalah 'al haq'. Sistem ribawi yang telah mendarah daging, lokalisasi maksiat, miras, judi, perzinahan yang sehari-hari menjadi headline berita utama menyesaki mata dan telinga kita yang disuguhkan oleh media-media informasi baik berupa cetak ataupun elektronik, semua itu, persis sebagaimana halnya pada awal mula sejarah perkembangan umat ini. Seperti sebuah idiom yang sering diumbar para sejarawan, "sejarah pasti akan berulang". tindak semena-mena, pemberangusan 'ahlul haq' yang berusaha menghapus kejahiliahan penghambaan manusia terhadap sesama manusia kepada penghambaan kepada 'Rabb' pencipta semata. dan segala akar kemusyrikan, kekafiran, para pembelot kebenaran akan ditumpas sebagaimana Allah SWT telah menumpas mereka melalui tangan para sahabat ridwaanullah 'alaihim. 10 tahun Rasulullah saw setelah Hijrah di Madinah dan diakhiri dengan wafatnya Beliau, utuh seluruh jazirah Arabia telah bersih dari berhala-berhala biang kemusyrikan, dan seluruh negeri yang membentang luas di gurun padang pasir tandus yang terkenal akan tipikal dan karakter masyarakatnya yang keras dan teguh pendirian tersebut telah berhasil dikuasai oleh Islam dan menyatakan keislamannya, walaupun dengan terpaksa akan kebesaran dan keagungan Islam ketika itu. Dan bahkan nyaris belum pernah sekalipun dalam pertempuran-pertempuran besar yang berakibat kekalahan di pihak kaum Muslimin, sekalipun dari jumlah personil dan perlengkapan mereka yang minim. Kegemilangan ini terus berlangsung sepeninggal Rasulullah SAW, ketika kepemimpinan kaum Muslimin dipegang oleh Para Khulafa'ur Rasyidin yang empat. Maka sedikit demi sedikit tiran kekufuran itu tunduk di bawah khilafah Islam, dua imperium dunia Romawi dan parsi tumbang dan Nur Islam Rahmatan lil alamin bertebaran di muka bumi. Maka berbondong-bondonglah manusia masuk kedalam agama Allah, menuju kemakmuran dan keadilan Islam,menghancurkan akar-akar kejahiliyahan dan kekufuran. Yang mengekang mereka dari kemerdekaan sejati yang merupakan anugerah ilahi akibat dari polah tingkah pemimpin yang memperalat mereka dan hanya memperturut nafsu hewani mereka.

Full Text:

PDF (Indonesian)

References


Al Qur'an dan terjemahan. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005M.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005 M.

Al Ghazali, Muhammad. Fiqhus Shiroh, Darul Kitab Aroby 1995 M.

An Najdi, Abdullah bin Muhammad. Mukhtasar Siroh Ar-Rasul, Mesir: Mutaba’ah as-salafiyah wa maktabatuha tt

Al-Mubarakfury, Shafiyyurrahman. Al-Rahiq Al-Makhtum, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002 M.

Al-Wa’iy, Dr. Taufiq. Ad-Da’wah ila Allah, Mesir: Dar al-Yaqin,1995 M.

Al-Ma’afiriy, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam. Al-Sirah Al-Nabawiyah li Ibni Hisyam, Beirut: Dar Al-Fikr, 2003 M.

Al-Hajjaj, Imam Muslim. Shahih Muslim, Surabaya: Maktabah Dahlan, tt

Ibnu Katsir, Abu al Fida’ Ismail. Al Bidayah Wan Nihayah,Cet. I. beirut: Maktabah al Ma’arif, 1979 M.

Al Buthi, Muhammad Said Ramadhan. Sirah Nabawiyah: Analisis Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw, Cet. I. jakarta: Robbani Press, 1999 M.

Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Al Musnad. Mesir: Dar al Ma’arif, 1377 H.

Abu al Hasan bin al Hajaj an Naisaburi. Shahih Muslim. Beirut: dar al Ihya’ at turats al Arabi. tt

Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al Bukhari. Istambul: Dar at Thiba’ah al Amirah, 1315 H.

Qutb, Sayyid. Aku Wariskan Kepada Kalian. Cet. I. Yogyakarta: Uswah, 2008 M.

Khalil, K.H. Moenawar. Kelengkapan Tarikh Muhammad SAW, Jakarta: Gema Insani Press, 2004 M.

Qutb, Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jakarta: Gema Insani Press, 2004 M.

Manzhur, Ibnu. Lisan al-Arab, Kairo: al-Dar al-Mishriyah li al-Ta’lifi wa al-Tarjamah, 1996 M.

Ramadhan, Abdul Baqi. al-jihad Sabiluna, Tabuk: Muthobi’ al-Shamal al-Qubra, 1986 M.

Al Jauziyah, Qayyim, Ibnu. Zaad al-ma’ad, Mesir: Mathba’ah Mishriyyah, 1996 M.

Al Jauziyah, Qayyim, Ibnu. Zaad al-ma’ad.Cet. I Jakarta: Pustaka Azzam, 2002 M.

Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baruvan Hoeve, 1996 M.

Thahhan, Dr. Musthofa Muhammad, Moderat Hasan Al Banna karya. Bandung: penerbit Harakatuna, 2007

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. Ensiklopedi Muslim, Jakarta timur, Darul Falah, 2007 M.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Kairo: Dar al-Fatah Li al-I’lam al-A’roby, 2000 M.

adz-Dzahabi. Siyar A’lam an-Nubala’, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985 M.

Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta: Gema Insani Press, 1999 M.

Bastoni, Hepi Andi. 101 Sahabat Nabi, Cet I. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002 M.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. Fathul Bari. Maktabah Riyadh. tt

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Fathul Qadir. Beirut: Dar al Ma’rifah wa an Nasyr, tt

Al Jazairi, Abu Bakar Jabir, Hadza Al Habib, Muhammad SAW Ya Muhib.Cet. I. Damanhur: Maktabah layyinah. tt

Al Buthy, Dr. Muhammad Sa'id Ramdhan. Sirah Nabawiyah Analisa Ilmiah Manhajiah terhadap Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW.

Izutsu, Toshihiko. Etika Beragama dalam al-Qur’an, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995 M.

Shihab, M. Quraish. Wawasan al-Qur’an, Bandung: Mizan, 2001 M.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :