Penentuan Hukum Penggunaan Baja Daripada Najis Haiwan

Basirah Binti Mohd Fitri, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Sari


Baja merupakan satu bahan yang digunakan dalam sektor pertanian bagi membantu meningkatkan hasil serta kualiti suatu produk tanaman. Baja terbahagi kepada dua kategori iaitu baja organik dan juga baja bukan organik. Baja organik adalah baja yang diperolehi daripada sisa ladang seperti tananam dan haiwan atau bahan sampingan kilang industri berasaskan pertanian yang telah reput atau diproses, manakala baja bukan organik pula adalah diperbuat daripada bahan kimia. Penggunaan baja organik adalah amat digalakkan kerana ia tidak mendatangkan kemudharatan kepada tanaman, alam sekitar, mahupun manusia. Oleh itu, penggunaan baja daripada najis haiwan telah digunakan secara meluas di dalam industri kerana ia tergolong dalam baja organik. Namun timbul masalah apabila terdapat kekeliruan terhadap hukum penggunaan najis haiwan sebagai baja kepada tanaman yang mana ia menimbulkan isu sensitif kepada umat islam kerana najis adalah suatu yang kotor dan diharamkan di dalam islam. Walaubagaimanapun, menurut sains baja daripada najis haiwan adalah lebih baik berbanding dengan baja daripada jenis kimia dari segi kebaikannya. Justeru objektif kajian ini akan membincangkan tentang konsep penggunaan baja daripada najis haiwan menurut islam serta mengenalpasti kepentingan baja daripada najis haiwan menurut sains. Analisis dokumen terhadap data yang dikumpul melalui bacaan dari bahan bercetak, kitab-kitab dan fatwa semasa telah dipilih dalam menghasilkan artikel ini. Hasil kajian mendapati bahawa tumbuhan yang dibajai dengan najis haiwan yang ditanam diatas tanah adalah harus dan tidak tergolong dalam tumbuhan al-jallalah namun untuk tumbuhan yang spriluna yang hidupnya sepenuhnya di dalam dan air tersebut bersumberkan najis haiwan samada haiwan tersebut adalah halal atau pun yang haram ia tergolong dalam tumbuhan al-jallalah dan perlu melalui proses purifikasi dan samak mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh islam.

Kata Kunci


Hukum, tanaman, najis haiwan.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-quran

Abdul Rahman Al-Jaziri. (1987). Kitabul Fiqh 'Ala Mazahibil-Arba'ah. Dar Arrayyan: Kaherah

Abu Abd Allah Mustafa bin al-Adawiy. (2004). Al-Tashil Li Ta‘Wil Al-Tanzil Tafsir Surah Al-Ma’idah. t.t.p: Maktabah Makkah

Ahmad Nuryani dan Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim. (2014). Istihalah Dalam Pandangan Islam. Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Fikiran Masyarakat, Vol. 2, No. 1, 2014 ISSN No. 2338-512X

Akma Ija. 2015. Baja organik. https://www.slideshare.net/akmaliza14/baja-organik-43977511

Al-Ghazali. (2000). Halal Dan Haram Dalam Islam. Cet. 3. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise

Ali Jurayshah. (1989). Masadir al-Shari`ah al-Islamiyyah Muqarin bi al-Ma sadir al-Dusturiyyah. alQahirah: Dar al-Gharib li Tiba’ah

Anon. (2012 JUN). Zoo Negara kitar semula najis haiwan, pelihara ekosistem. sinar online. 1 april 2017.

http://www.sinarharian.com.my/nasional/zoo-negara-kitar-semula-najis-haiwan-pelihara-ekosistem-1.59833

Chaiklahan, Ratana, Nattayaporn Chirasuwan, Wipawan Siangdung, Kalyanee Paithoonrangsarid, dan Boosya Bunnag. (2010). Cultivation of Spirulina Platensis Using Pig Wastewater in A Semi-Continuous Process. Bangkhuntien. Journal of biotechnology and microbiology. Bangkok: School of Bioresources and Technology, KMUTT,

Denise Walker. (2011). Tumbuhan Hijau. Terj. Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Percetakan Naz Sdn Bhd: Kuala Lumpur

Efrad J. Takarenguang, Jeanette E.M. Soputan, Vonny R. W. Rawung, Jerry A.D. Kalele. (2016). Pemanfaatan Limbah Babi Bibit Sebagai Penghasil Biogas. Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado. Terbitan Jurnal Zootek. Vol. 36 No. 1 : 113 - 122

Fao Soils Bulletin. T.th. China: Recycling Of Organic Wastes In Agriculture. Food And Agriculture Organization Of The United Nations Rome

H.G. Van De Meer et al. (1987). Animal Manure On Grassland And Fodder Crops. Fertilizer Or Waste?. Martinus Nijhoff Publishers

Hermes Joseph. (2011). Perbandingan kesan tiga jenis baja organik terhadap perkembangan dan hasil tanaman jagung manis. Program pengeluaran tanaman sekolah pertanian lestari universiti Malaysia sabah.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2009). Baja daripada tahi babi. Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Bahagian Pengurusan Fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

James M. MacDonald, Marc O. Ribaudo, Michael J. Livingston, Jayson Beckman, dan Wen Huang. (2009). Manure Use For Fertilizer And For Energy. Economic Research Service: United States Department Of Agriculture.

Kamus Dewan. (2005). Edisi ke 4. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia. (2011). Dasar Agromakanan Negara 2011-2020 bab 6: Memperkukuhkan Industri Sayur-Sayuran dan Buah Buahan Serta Memulihkan Industri Kelapa. FAMA

Mohammad Aizat Bin Jamaludin. (2009). Teori Istihalah Menurut Perspektif Islam Dan Sains: Aplikasi Terhadap Beberapa Penghasilan Produk Makanan. Selangor: Universiti Malaya

Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali. 1995. Ihya’ ‘Ulum Al-Din. Juz. 2. Beirut: Dar Al-Fikr

Nor Hanisah Kamaruzzaman. 4 April 2017. Tanaman lebih bermutu. Harian metro. 28 Julai 2017. https://www.pressreader.com/malaysia/harian-metro/20170404/283124248736031

Rajeev Pratap Singh. 2012. Organic Fertilizers: Types, Production and Environmental ImpactAgriculture issues and policies. Nova Science Publishers

Rumaizi bin Ahmad. Tth. Babi Menurut Perspektif Islam, Budaya Dan Agama Lain. Seminar Fenomena Najis Mughallazah Dalam Dunia Kontemporari. Selangor: Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor

Saadan Man. (2016). Pendekatan Istihalah Dalam Produk Yang Berunsurkan Babi. Seminar Fenomena Najis Mughallazah Dalam Dunia Kontemporari. Selangor: Universiti Malaya

Safinah Ismail. Wan Ramizah Hasan. wahab salleh. Al-muslim Mustafa. Tth. Pengharaman Khinzir Dari Perspektif Al-Quran Dan Buktinya Dari sains Moden. 10 april 2017. https://www.academia.edu/14477879/Pengharaman_khinzir

Suharne Zainudin dan Anita Abu Hasan. (2012). Kesan baja tahi babi pada sayuran. sinar online. 1 april 2017. http://www.sinarharian.com.my/rencana/kesan-baja-tahi-babi-pada-sayuran-1.85853

T.K.V. Vu, M.T. Tran, T.T.S. Dang. (2007). A survey of manure management on pig farms in Northern Vietnam. National Institute of Animal Husbandry, Thuy Phuong, Tu Liem, Hanoi, Vietnam. Livestock Science 112 (2007) 288–297.

Taqiy al-Din Ahmad al-Harrani Ibn Taymiyyah. (2005). Majmu‘ah al-Fatawa Ibn al-Taymiyyah. juz. 21 cet. 3. Dar al-Wafa: Mansurah

The star. (2016 APRIL). Malaysia Terlalu Bergantung Kepada Import Makanan. Mstar Online. 5 mei 2017. http://www.mstar.com.my/berita/berita-semasa/2016/04/07/import-makanan

Vasant Gowariker Et.Al. (2009). The Fertilizer Encyclopedia. John Wiley & Sons Inc. Publication: New Jersey

Wahbah Al-Zuhayli. (1985). Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh. Dar al-Fikr: Damaskus

Wendy Hutton, Alberto Cassio. (1998). Tropical vegetables of Malaysia & Singapore. New York: Periplus Edition


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :