Rawatan Menggunakan Air Kencing Unta Menurut Perspektif Islam dan Sains

Nurul Aiman Mat Abdullah, Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Sari


Kemunculan pelbagai jenis bentuk rawatan sama ada perubatan traditional atau moden menampakkan kepelbagaian dalam merawat sesuatu penyakit. Pelbagai jenis rawatan ini juga menggunakan bermacam- macam jenis sumber sama ada halal atau haram. Salah satu rawatan yang terdapat di dunia ini adalah rawatan perubatan yang berasaskan sumber daripada haiwan iaitu urin atau air kencing unta. Perkara yang diketahui umum, air kencing adalah bersifat najis serta tidak boleh diambil manfaat daripadanya. Namun demikian, terdapat sebuah hadis yang membicarakan tentang penggunaan air kencing unta ini dalam kaedah rawatan. Hal ini menampakkan kekeliruan mengenai status hukum air kencing unta ini serta timbul persoalan tentang keistimewaannya. Sehubungan dengan itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan air kencing unta dari sudut sains dan hukumnya dalam Islam. Analisis kandungan dibuat terhadap pandangan fiqh dan kajian-kajian sains yang berkaitan. Hasil kajian mendapati, terdapat beberapa penyakit yang mampu dirawati dengan menggunakan kaedah rawatan ini manakala dari segi sudut hukum Islamnya, air kencing dihukumi najis. Namun masih terdapat perbahasan dalam kalangan ulama’ dalam menentukan kenajisan air kencing haiwan yang halal dimakan dagingnya. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberi manfaat kepada pihak yang berkepentingan sebagai garis panduan kepada Muslim dalam mendapatkan mana-mana rawatan yang bersumberkan najis.

Kata Kunci


Rawatan, Najis ,Air Kencing Unta, Saintifik, Hukum Syarak

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al- Quran

Abdel Galil & Abdulqader A.Alhaider. 2016. The Unique Medicinal Properties of Camel Products: A review of scientific evidence. Journal of Taibah University Medical Sciences. 11: 2.

Abd. al- Sattar Ibn Abd. al- Karim Abu Ghiddah.1991. Buhuth fi al- Fiqh al- Tibb wa al- Sihhah al- Nafsiyyah min Manzur Islami. Al- Qahirah: Dar al- Aqsa.

Agarwal, R. Dogra, N. Mohta, R. Tiwari, S. Singharl, S. Sultania. 2009. Beneficial effect of camel milk in diabetic neuropathy Acta Biomed., 80: 2 pg131-134

Al- Bahuti. 1982. Mansur ibn Yunus ibn Idris. Kasysyaf al- Qina’ ‘an matn al- Iqna’. Dar al- Fikr. Beirut

Al- Bahuti. Mansur bin Yunus. 1996. Syarah Muntaha al- Iradat LilBahuti. Beirut: ᶜAlim al- Kutub.

Al-Nawawi . Abi Zakaria Yahya b Syarfi Al-Dimasyqi 1992. Raudhah al-Talibin, Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf, t.t. Al-Majmu‘ Sharh al- Muhadhdhab lil Shiyrazi, Beirut: Dar al-Fikr.

Al- Shaukani. Muhammad bin Aliyy. 1978. Al- Darāri al- Madhiah Syarah al- Dar al-Bahiah. Beirut: Al- Dar al- Ma’rifat.

Al- Shaukani. Muhammad bin Aliyy. 1987. Fath al- Qadir. Juz 5. t.tp. t.pt

Al- Syarbini. 1977. al- Iqna’ Fi Halli Alfaz Abi Shujja. Matba’ah Dar Ihya’ al- Turath al- Arabiyyah.

Al- Suyuti.al- Rahman Ibn Abi Bakr. 2001. Al- Ashbah wa al- Nazair fi Mazhab al- Shafiii. Jilid Pertama. Beirut. Dar al- Kutub al- Ilmiyyah.

Al-Awadi, A., Al-Jedabi, A., 2004. Antimicrobial agents in camel's Urine. (9B) Microbiol. Viruses 8(11): 265-281.

Al-Dusuki. Muhammad ᶜArfah.t.th. Hashiyah al- Dusuki ᶜAla al- Sharh al- Kabir. Dar Ihya’ al-kutub al- ᶜArabiyyah

Al-Kasani , Ala’ al- Dīn. 1982. Kitab Bada i’ al- Sana i’. Beirut. Dar al- Kutub al- Ilmiyyah.

Al-Tirmizi, Abdul Rahman bin Abdul Rahim al- Mubarakfuri. t.th. Tuhfatul al- Ahwazi syaraḥ jamic al- Tirmizi. Beirūt: Darul Kitab al- Ilmiyyah.

Al-Yousef, N., Gaafar, A., Al-Otaibi, B., Al-Jammaz, I., Al-Hussein, K., Aboussekhra, A., 2012. Camel urine components display anticancer properties in vitro. J. Ethnopharmacol. 143 (3): 819–825.

Al- Zuhayli , Wahbah. 1997. Nazariyyah al- Darurah al- Shari’iyyah. Dimashq: Daral- Fikr.

Awhaaj, M., 1998. Camel milk and urine hadiths. FEPS Lett 93: 205-214.

Basri Ibrahim. 2015. Fatwa-Fatwa Berkaitan Fiqh Semasa Di Malaysia. Al-Hidayah House Of Publishers Snd.Bhd. Selangor Darul Ehsan.

Clark, P.I., Slevin, M.L., Webb, J.A., Osborne, R.J., Jones, S., Wringley, P.F., 1988. Oral urea in the treatment of secondary tumors in the liver. Br. J. Cancer 57: 317-318.

Firdaus Romli, Nadiah Abu, Faten A. Khorshid, Nik Mohd Afizan Nik Abd Rahman. 2016. The Growth Inhibitory Potential and Antimetastatic Effect of Camel Urine on Breast Cancer Cells In Vitro and In Vivo. Integrative Cancer Therapies. 1-16.

Ibn Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. t.th. Sunan Ibn Majah. Istanbul: Cagri Yayinlari

Ibn Qayyim al- Jawziyyah, Shams al- Din t.th. al Tibb – al Nabawiyy. Bayrut.: Dar al- Maktabah al- Hayah

Ibn Qayyim al- Jawziyyah, Shams al- Din t.th. al Tibb – al Nabawiyy. Bayrut.: Dar al- Maktabah al- Hayah.

Muhamad Khalid Mansur. 1999. Al-Ahkam al-Tibbiyyah al-Mutaaliqah binnisa’ fi Fiqh al-Islami. Kuwait. Dar al-Nafais

Redwan et al., 2014, E.M. Redwan, E.M. El-Fakharany, V.N. Uversky, M.H. Linjawi. Screening the anti-infectivity potentials of native N- and C-lobes derived from the camel lactoferrin against hepatitis C virus. BMC Complement Altern. Med., 14: 219

Sahīh Muslim, Yahya bin Sharif Abu Zakaria Nawawi. 1996. Kitab al-Thaharah. Kaherah: Dar al- Salam.

Syed Rizwan Ahamad, Abdul Qader alhaider, M. Raish, Faiyaz Shakeel. 2017. Metabolomic and elemental analysis of camel and bovine urin by GC-MS and ICP-MS. Saudi Journal of Biological Sciences. 24:1.

Yusuf al-Qaradawi, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Damshiq: Al-Maktab al-Islami, 1980.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :