Falsafah Sejarah Naquib al-Attas dalam Karya Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu

Noratiqah Binti Ahmad Kazmar, Azmul Fahimi Bin Kamaruzaman

Sari


Syed Muhammad Naquib al-Attas merupakan ahli falsafah sejarah Melayu dan terkenal sebagai ahli pemikir terkemuka moden Islam pada abad ke-21 atas sumbangan beliau terhadap pengkajian sejarah dan kebudayaan Melayu. Beliau banyak menghasilkan karya dalam pelbagai bidang seperti ilmu metafizik, teologi, falsafah, sejarah, dan kesusasteraan.Karya-karya beliau telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain seperti bahasa Arab, Parsi, Turki, Urdu, Malayalam, Indonesia, Perancis, Jerman, Rusia, Bosnia, Jepun, India, Korea dan Albania seterusnya menjadi rujukan para cendekiawan dari seluruh pelosok dunia. Tumpuan kajian ini adalah kepada salah satu karya al-Attas iaitu Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu (1972). Objektif kajian adalah memahami falsafah sejarah serta epistemologi al-Attas yang terkandung dalam karyaIslam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu (1972). Kajian ini mengaplikasikan metode analisis dokumen dan pendekatan pensejarahan. Hasil kajian mendapati al-Attas mengaplikasikan pandangan alam (worldview) dan epistemologi Islam iaitu berita yang benar dan emfiris-logika dalam karya Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu.

Kata Kunci


Al-Attas, epistemologi, falsafah sejarah, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1995. Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam. Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC).

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib al-Attas. 2016. Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Ulang Cetak. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azmul Fahimi Kamaruzaman, Aidil Farina Omar & Roziah Sidik. 2016. Al-Attas’ philosophy of history on the arrival and proliferation of Islam in the Malay World. International Journal of Islamic Thought 12 (10): 1-6.

Hamid Fahmy Zarkasyi. 2005. Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam. Telaah Utama ISLAMIA. 2 (5): 9-20.

Kamus Dewan. 1998. Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan. 2013. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Shuhaimi Hj. Ishak & Osman Chuah Abdullah. 2012. Islam and Malay World: An Insight into the Assimilation of Islamic Values World Journal of Islamic History and Civilization. 2(2): 58-65.

Nur Hasan. 2014. Kritik Islamic Worldview Syed Muhammad Naquib al-Attas Terhadap Western Worldview. Disertasi Sarjana Muda, Program Studi Aqidah Falsafah, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Syed Muhd Khairudin Aljunied. 2013. Rescuing history from the orientalists: Syed Muhammad Naquib al-Attas and the history of Islam in the Malay World. Journal of Islam and the Contemporary World 6:1-20.

Wan Mohd Nor& Muhammad Zainiy Uthman. 2010. Knowledge, Language, Thought and The Civilization of Islam Essays in Honour of Syed Muhammad Naquib al-Attas. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Mohd Nor Wan Daud. 2011. Falsafah Sejarah Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas. Islamia Jurnal Pemikiran Islam Republika Oktober: hlm. 23.

Wan Mohd Nor. 2012. Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas Satu Huraian Konsep Asli Islamisasi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :