Peranan Wanita Bekerjaya Dalam Mendidik Anak-Anak Menangani Pedofilia: Satu Sorotan Literatur

Maryam Che Yusoff Shauki, A’dawiyah Ismail

Sari


Selepas kedatangan Islam, kaum wanita tidak perlu lagi menjadi hamba kepada kaum lelaki. Mereka turut diberi kebebasan dan kuasa selagi tidak melampaui batas. Wanita bekerjaya pada zaman ini lebih ramai daripada kaum lelaki. Akan tetapi, wanita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab daripada menguruskan hal-hal rumah tangga. Namun, sejak akhir-akhir ini Malaysia digemparkan dengan masalah jenayah pedofilia terhadap kanak-kanak. Hal ini mengakibatkan wanita bekerjaya perlu lebih mengambil peranan untuk lebih berhati-hati dan mengambil langkah pencegahan supaya jenayah tidak berlaku ke atas ahli keluarga. Justeru artikel ini bertujuan untuk mengemukakan peranan wanita bekerjaya dalam mendidik anak-anak supaya mereka tidak terlibat dengan jenayah pedofilia serta mengemukakan cara menangani masalah pedofilia daripada kalangan kanak-kanak. Metodologi pengumpulan data diambil daripada analisis dokumen terhadap sumber bercetak seperti buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Hasil kajian awal menunjukkan wanita bekerjaya perlu mengambil beberapa peranan dengan lebih tegas iaitu peranan kepada anak-anak. Implikasi kajian ini adalah untuk memberi kesedaran tentang kepentingan tanggujawab dan peranan ibu bekerjaya dalam mendidik anak-anak agar dihindari daripada masalah pedofili. Dengan ini masyarakat dan institusi kekeluargaan akan mencapai keharmonian.

Kata Kunci


Wanita Bekerjaya, Mendidik anak, Menangani Pedofilia

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A’dawiyah Binti Ismail. 2011. Pembentukan Keluarga Berkualiti Dalam Kalangan Wanita Bekerjaya Menurut Islam: Kajian Kes Di Putrajaya. Tesis Ijazah Doktor Falsafah. Universiti Sains Malaysia.

Abd. Rashid Hj. Ahmad. 2015. Aspek-aspek pendidikan dalam Solat. t.tp. t.pt.

Aishah Hassan. 1988. Pendekatan Islam Terhadap Pendidikan Anak-anak. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

Anon. 2016. Pedofilia: Selamatkah Kanak-Kanak Kita?. Utusan Malaysia. 21 Julai.

Asmah Bee Mohd Nor. 2000. Peranan Institusi Keluarga Dalam Menangani Masalah Remaja. Dlm. Fariza Md. Sham, Sulaiman Ibrahim, & Ideris Endot (pnys.). Dakwah dan Perubahan Sosial. Kuala Lumpur Utusan Publications & Distributors.

Azizi yahaya, Ga Lui Nam. t th. Peranan IbuBapa. Fakulti Pendidikan. Universitas Teknologi Malaysia.

Benjamin B. Lahey. 1989. Ed 3. Psychology: An Introduction. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Publishers.

Chua, Yan Piaw. 2011. Kaedah Penyelidikan. Buku 1. Ed. Ke-2. Malaysia: Mc Graw Hill. hlmn. 65.

Conte, J. & Schuerman. 1987. J. Factory associated with an increace impact of child sexual abuse. Child Abuse & Neglect 1(11): 201-211.

Fatmawati. 2017. Pencabula Anak Dalam Perundang-Perundang Di Indonnesia (Studi Hukum Islam). Sarjana Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar.

Hong Kian Sam. 2011. Penyahlahgunaan Bahan Di Kalangan Remaja: Satu Kajian di Sekolah Menengah Sarawak. Jurnal Antidadah Malaysia: Malaysia Anti Drugs Jurnal. Agensi Antidadah Kebangsaan dan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Putrajaya.

Kamarul Azmi Jasmi, Mohd. Ismail Mustari, Azhar Muhammad. 2008. Wanita dalam Dakwah dan Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.

Kartini Kartono. 1989. Psikologi Abnormal Dan Abnormalisasi Seksual. Bandung: Mandar Maju.

Khadijah Alavi, Salina Nen, Fauziah Ibrahim, Noremy Md.Akhir, Mohd Suhaimi Mohamad, Noorhasliza Mohd Nordin. 2012. Hamil Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja (Pregnancy Out Of Wedlock Among Teenagers, Journal Of Social Sciences and Humanities, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia. hlmn. 6.

Lailatul Firdah. 2015. Upaya Promosi Kesehatan Fenomena Tindak Peofilia Di Provinsi Jawa Timur (Studi Dokumentasi Ditinjau dari Pendekatan PRECEDE PROCEED), Bahagian Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. hlmn. 44.

Mahani Ishak. Masalah Obesiti yang Membimbangkan. Berita Harian. 2017.

Marzuki Umar Sa’adah. 1997. Seks dan Kita, Jakarta:Gema Insani Press. hlm.154.

Masrizal Khaidir. 2007. Penyimpangan seks (pedofilia), Jurnal Kesehatan Masyarakat. hlm. 83.

Nevid J. S., Rathus S.A. and Greene B. 2003. Psikologi Abnormal. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Norakhilah Bte Baharin. 2010. Identiti dan Jati Diri Wanita Menurut Perspektif Islam. Konvensyen Wanita Islam Nasional Dewan Wawasan. Politeknik Port Dickson: Negeri Sembilan.

Nurul Khaleeda Rashikin. Jenayah seksual: Ibu bapa perlu berterus terang, Sinar Harian, 2017. http://www.sinarharian.com.my/mobile/nasional/jenayah-seksual-ibu-bapa-perlu-berterus-terang-1.709485 [2 Ogos 2017].

Ratna Roshida Abd. Razak, Nik Haslinda Nik Hussain. 2007. Peranan Institusi Keluarga Dalam Penjanaan Bangsa Bertamadun. JurnaL Kemanusian. Universitas Sains Malaysia.

Ratna Widiyati. 2015. Tesis Tindak Pidana Terkait Sodomi Terhadapp Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universits Airlangga Surabaya, hlmn 24,33-35.

Robiah K. Hamzah. 2012. Teknik & Strategi Membimbing Remaja. Kuala Lumpur: PTS Publications & Distribution Sdn Bhd.

Rohaniza Idris, Hazwan Faisal Mohamed, Ahmad Adnan. 2017. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2017/07/307306/11-kes-jenayah seksual-kanak-kanak-selesai-azalina [2 Ogos 2017].

Ron O’grady and Gunter Schmidt. 2002. www.mhmic.org.

Siti Zulaikha Mohd Nor.1982. Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Islam. Angkata Belia Islam Malaysia.

Suhana Yeru. 2016. Elak Anak-Anak Jadi Mangsa Pedofilia. Kosmo. 9 Jun.

T K Letchumy Tamboo. 2016. http://www.astroawani.com/berita-malaysia/pedofilia-ibu-bapa-jangan-ketagih-muat-naik-gambar-anak-121269 [2 OGOS 2017].

Yurika Fauzia Wardhani, Alit Kurniasari. t.th. Pedofilia Sebagai Ancaman Tersembunyi Bagi Anak-Anak. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Humaniora Dan Manajemen Kesehatan, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Kesihatan.

Yusuf Al-Qardhawi. 2002. Wanita Dalam Masyarakat Islam Menurut Al-Quran & As-Sunnah.. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.

Zakiah Daradjat. 1983. Islam dan Peranan Wanita. Bulan Bintang: Jakarta, Indonesia.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


ISSN No: 2338-512X
e-ISSN No: 2477-619X

Supported by :


Jurnal Online
Management Jurnal ElektronikPusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Indexed by :